Page 7 - www.e-Nafpaktia.gr
P. 7

Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΠΛΑΤΑΝΟΥ                                                           σελίδα 7

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ                                  Έργα Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας

'Εργα που κατασκευάστηκαν εντός του 2020.                          Παρουσία του εντεταλμένου συμβούλου της Δ.Ε. Πλατάνου Κούκουνα Θανάση,
                                              του προέδρου Τοπικής Κοινότητας Γιώργου Πολύχρονου και της μηχανικού Ζορ-
Από το τεχνικό πρόγραμμα         της εκπομπής "Από Τόπο σε Τόπο"          μπά Βασιλικής έγινε η ασφαλτόστρωση τμημάτων των δρόμων Πλατάνου - Ναυ-
του Δήμου:                που μεταδόθηκε από το κανάλι της          πάκτου και Πλατάνου - Θέρμου. φωτογραφίες: Βασίλης Δ. Ζήσιμος, Αντώνης Δανιάς
1) Τσιμεντόστρωση στη παράκαμψη     Βουλής στις 10 Ιανουαρίου.
                   9) Ενίσχυση οικονομικά στον Σύλλο-          Τεχνικά Έργα / Δράσεις Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας
 δρόμου προς Κάτω Πλάτανο στη      γο Κάτω Πλατάνου "Η Αγία Παρα-
 θέση Αλώνι μήκους 70μ.         σκευή" με το ποσό των 1000€ για          Για τον νομό Αιτωλοακαρνανίας, αναφέρουμε συνολικά:
2) Ανακατασκευή του πεσμένου μα-     την κατασκευή τοίχου αντιστήριξης         • 8 έργα εγκεκριμένα και ενταγμένα συνολικού προϋπολογισμού
  ντρότοιχου στο Κοιμητήριο στη βό-   μετά τη διαπλάτυνση που έγινε, στην
  ρεια πλευρά.             Α' είσοδο στα ''Γαύρα''.               38.480.000,00€ (καθώς και οριζόντιες δράσεις που υλοποιούνται στο σύνο-
3) Ανακατασκευή δρόμου μετά την                                λο της Περιφέρειας ύψους 26.000.000,00€).
  Μεγάλη Βρύση μήκους 30μ. Με νέα  Τέχνικο Πρόγραμμα                   • 29 προτεινόμενα έργα για χρηματοδότηση από το ΠΔΕ συνολικού προϋπολο-
  τσιμεντόστρωση και πλακόστρωση.  του Δήμου 2021.                     γισμού 49.520.544,48€.
4) Συντηρήσεις και αποκαταστάσεις   1) Τσιμεντοστρώσεις όλων των δια-           • 6 έργα υπό ένταξη χρηματοδότησης από ΕΣΠΑ συνολικού προϋπολογισμού
  βλαβών στο δίκτυο μεταφοράς νε-                              12.068.656,16€.
  ρού απο υδρομάστευση Κορύτου     δρόμων στο Κοιμητηρίου Πλατάνου           • 27 έργα ενταγμένα στο ΕΣΠΑ συνολικού προϋπολογισμού 88.574.000,00 €
  μέχρι δεξαμενή καθώς και του εσω-  καθώς και συντηρήσεις εσωτερικών           (που αφορούν στο σύνολο της Περιφέρειας και περιλαμβάνει σημαντικά έργα
  τερικού δικτύου διανομής (βάνες,   δρόμων Πλατάνου και Κάτω Πλατά-            για τον Νομό Αιτωλοακαρνανίας).
  φρεάτια).              νου.                        • 1 έργο υπό εξέταση για χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα «Αντώνης Τρί-
                   2) Έγινε πρόταση με αίτημα για το 2021         τσης» συνολικού προϋπολογισμού 12.400.000,00€ (που αφορά στο σύνολο
Μικροέργα -Συντηρήσεις με προσω-     στο Δήμο για χρηματοδότηση μελέ-           της Περιφέρειας και τον Νομό Αιτωλοακαρνανίας).
πικές δαπάνες του προέδρου        της του μικρού Βιολογικού καθαρι-
Γιώργου Πολύχρονου.           σμού με το συμπληρωματικό δίκτυο          Για τη Ναυπακτία:
1) Ανακαίνιση και των δύο Μνημείων    όπου απαιτείται.
                   3) Έγινε πρόταση να ανακυριχθεί ο Πλά-        • Βελτίωση και ασφαλτόστρωση δρόμου από Κάτω Χρυσοβίτσα μέχρι Πλά-
 Πεσόντων (στην είσοδο δίπλα στο    τανος σε ''Παραδοσιακό Οικισμό'' κα-         τανο προϋπολογισμός: 2.750.000,00€
 κτήριο της Αστυνομίας και πίσω απο   θώς πληρεί τις προυποθέσεις με την
 την εκκλησία).             παραδοσιακή του αρχιτεκτονική.           • Βελτίωση επαρχιακής οδού 25, τμήμα Γραμμένη Οξυά έως όρια Π.Ε. Φθιώ-
2) Κατασκευή σκάλας στην άκρη του   Αξίζει να αναφερθώ στην άψογη συ-            τιδας, τμήμα Λεύκα - Μανδρινή και τμήμα Καλλονή - Κυδωνιά. Προϋπολογι-
  κατηφορικού δρόμου εξωτερικά του  νεργασία και κατανόηση τόσο με το            σμός: 3.000.000,00€.
  κοιμητηρίου.            Δήμαρχο Ναυπακτίας κ. Βασίλη Γκίζα
3) Συντήριση τάφων Επιφανών Πλατα-  όσο και με τον εντεταλμένο δημοτικό          • Ανάπλαση - διάμορφωση πεζοδρομίων Σκα - Ξηροπήγαδο - Συντήρηση οδού -
  νιωτών.              σύμβουλο της Δ.Ε. Πλατάνου κ. Θα-            στη Ναύπακτο. Προϋπολογισμός: 500.000,00€.
4) Συντήριση πλακόστρωτου απο κτή-  νάση Κούκουνα. Επίσης στην ανταπό-
  ριο Αστυνομίας εως κτήριο Νοσοκο- κριση του Περιφεριάρχη κ. Νεκτάριο          • «Διαμόρφωση πεζογέφυρας - διαδρόμου (από την οδό Αγελάου ως την οδό
  μείου.               Φαρμάκη μαζί με τους συνεργάτες του           Αρβανίτη) στην παραλία Γριμπόβου στη Ναύπακτο και αποκατάσταση πρό-
5) Αποκατάσταση μονοματιού στο    στο αίτημά μας για τις συντηρήσεις των         σβασης σε υπάρχουσες κλίμακες καθόδου στην παραλία» προϋπολογισμός:
  Κάτω Πλάτανο στη θέση Κωσταρέϊ-  δρόμων Θέρμου - Πλατάνου και Ναυ-            171.684,17€.
  κα με μικρό ιδιωτικό εσκαφέα όπως πάκτου - Πλατάνου.
  και διάνοιξη του δρόμου με αύλακα                            • Κατασκευή πίστας για χρήστες αθλητικού εξοπλισμού με τροχούς (bmx,
  απο οικία Παπαδιάς μέχρι Τσουκα-         Θερμές ευχαριστίες με κάθε εκτίμηση    skateboard κ.λπ.) στη Ναύπακτο. Προϋπολογισμός 434.869,10€.
  λέϊκα.
6) Καθαριότητες οδών σε Πλάτανο και       Ο Πρόεδρος Κοινότητας Πλατάνου,      • Ανάπλαση της πλατείας Τζαβελαίων στη Ναύπακτο. Προϋπολογισμός
  Κάτω Πλάτανο.                                       1.500.000,00€.
7) Δαπάνες φιλοξενείας επισκεπτών.                  Γιώργος Πολύχρονος,
8) Ενίσχυση οικονομικά του Τουριστι-                            • Αποκατάσταση αμιαντοσωλήνων στη Ναύπακτο οδός Αθηνών από Θέρμο
  κού - Εξωραϊστικού Ομίλου με το           Τηλέφωνο: 6977 794411, E-mail:    έως Εθνικής Αντιστάσεως. Προϋπολογισμός: 575.000,00€.
  ποσό των 1000€ για κάλυψη εξόδων
                             giorgospolychronos@yahoo.gr    • Συντήρηση - αποκατάσταση προσκυνηματικών χώρων της Περιφέρειας Δυτι-
                                               κής Ελλάδας. Προϋπολογισμός: 5.000.000,00€.
                        φωτογραφίες: Μάκης Πολύχρονος,
                                              • Έγινε η δημοπρασία 6.000.000,00€ για συντήρηση των δρόμων στη Ναυ-
                                    Βασίλης Δ. Ζήσιμος  πακτία.

                                              Βάψιμο Λαογραφικού Μουσείου και Μουσείου Εθνικής Αντίστασης.

                       ΚΑΦΕ - ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ                ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ!

                   ΤΟ ΣΤΕΚΙ ΤΩΝ ΚΥΝΗΓΩΝ                 Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις
                                                 Βλάβες - Επισκευές
                      ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΟΣ, ΝΕΟΧΩΡΙ
                      τηλ.: 26340 48352, κιν.: 6974 428845            ΑΦΟΙ ΚΟΤΣΙΩΤΑ

                                              Α Γ. Δ Η Μ H Τ Ρ Ι Ο Σ Ν Α Υ Π Α Κ Τ I Α Σ

                                              κιν.: 6972 192547
                                               6974 145234
                                              τηλ.: 26340 48724
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12