Page 6 - www.e-Nafpaktia.gr
P. 6

σελίδα 6                                                    Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΠΛΑΤΑΝΟΥ

                        Μακεδονία – Συμφωνία Πρεσπών

Το λεγόμενο μακεδονικό πρόβλημα ξεκίνη-          Καραμανλή. Οι Σκοπιανοί προκειμένου να ε-     Ένωση προϋποθέτει σχέσεις καλής γειτονίας μαζί μας
  σε το 1944 από τον τότε πρόεδρο της Γιου-       νισχύσουν την ασφάλειά τους, να επιτύχουν     και με όλους τους άλλους γείτονες.

γκοσλαβίας ΤΙΤΟ, όταν ονομάζοντας την νότια        οικονομική πρόοδο και να ξεφύγουν από        7. Εμποδίζει τη δημιουργία της μεγάλης Αλβανίας
                                                      μιας και το 1/3 των κατοίκων των Σκοπίων είναι Αλβα-
επαρχία της χώρας του Μακεδονία άρχισε να         την απομόνωσή τους, αποφασίζουν κάτω       νοί, τους οποίους η αλβανική κυβέρνηση εποφθαλμιά.

έχει βλέψεις προς την ελληνική Μακεδονία         από την διακυβέρνηση του Zoran Zaef, να       8. Εμποδίζει τη διείσδυση στην περιοχή άλλων δυ-
                                                      νάμεων, όπως η Ρωσία αλλά κυρίως της Τουρκίας.
και έξοδο προς την θάλασσα του Αιγαίου πε-        ενσωματωθούν στο ΝΑΤΟ (για ασφάλεια)
                                                        9. Θ’ αναπτυχθούν περαιτέρω οι εμπορικές μας
λάγους. Η Ελλάδα βεβαίως, αντέδρασε αλλά    Ιατρός   και στην Ε.Ε. (για οικονομική πρόοδο). Για    σχέσεις με την περιοχή.

δεν είχε και μοχλό πίεσης εναντίον της          να γίνει όμως αυτό έπρεπε να συμφω-         10. Θα μπορέσουμε να επικεντρωθούμε στο κύριο
τότε Γιουγκοσλαβίας, για να σταματήσει Αντώνης Βλάντης νήσει και η Ελλάδα (ήδη μέλος). Έτσι         πρόβλημα ασφάλειάς μας που βρίσκεται στα ανατολι-
                        Νέα Υόρκη                          κά σύνορά μας (Τουρκία).
αυτή η αλυτρωτική πολιτική των Σκοπίων          αναγκάσθηκαν να ευθυγραμμισθούν με
                                                        Το ότι η συμφωνία εξυπηρετεί τα συμφέροντά μας
εναντίον μας. Πολλές φορές ο μετέπειτα          την ιστορική πραγματικότητα και με τις      και αποκαθιστά την ιστορική αλήθεια συμπεραίνεται
                                                      και από το γεγονός ότι ο νομομαθής πρόεδρος της
πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καραμανλής έλεγε ότι πολιτικές, οικονομικές και στρατιωτικές ισορροπίες      Δημοκρατίας μας την αποδέχεται και ό,τι κανένας από
                                                      τους προηγούμενους πολιτικούς που ασχολήθηκαν
ο Μέγας Αλέξανδρος μιλούσε ελληνικά, γεννήθηκε της εποχής μας.                       με το θέμα (Κάρολος Παπούλιας, Κώστας Σημίτης,
                                                      Κώστας Καραμανλής, Γεώργιος Παπανδρέου δεν ε-
από Έλληνες γονείς (Φίλιππο Β΄ και Ολυμπιάδα) και   Νομίζω ότι η συμφωνία των Πρεσπών εξυπηρετεί τα   ξέφρασαν αντιρρήσεις για τη συμφωνία). Η μόνη που
                                                      αντιδρά είναι η αντιπολίτευση και αυτό μόνο για αντι-
είχε δάσκαλο τον μεγαλύτερο αρχαίο φιλόσοφο τον ελληνικά συμφέροντα για τους εξής λόγους:          πολιτευτικούς λόγους.

Αριστοτέλη, ο οποίος ήταν Έλληνας. Άρα ήταν Έλλη-   1. Το όνομα δεν είναι «Μακεδονία», όπως έχει ανα-    Και ας μην ξεχνάμε ότι αυτή η συμφωνία επιτυγ-
                                                      χάνεται λόγω της συμμετοχής μας στο ΝΑΤΟ και
νας. Επίσης, ο πρώην υπουργός της Βορείου Ελλάδος γνωρισθεί από πολλές χώρες αλλά Βόρεια Μακεδονία.     στην Ε.Ε., εδώ και πολλά χρόνια. Συμμετοχή η οποία
                                                      παλαιότερα είχε γίνει στόχος συνθημάτων που απο-
Νικόλαος Μάρτης είχε γράψει βιβλίο που αποδείκνυε   2. Απαλείφονται από το σύνταγμα των Σκοπίων οι    σκοπούσαν στην κατάληψη της εξουσίας και όχι στην
                                                      υπεύθυνη εξυπηρέτηση των ελληνικών συμφερόντων
ότι οι ισχυρισμοί των Σκοπιανών ότι ήταν απόγονοι των αλυτρωτικές διατάξεις εναντίον της χώρας μας (τελευ- με βάση τα διεθνή δεδομένα δυνάμεων. Και ας μην
                                                      ξεχνάμε τι έλεγε κάποτε ο αείμνηστος Κωνσταντίνος
αρχαίων Μακεδόνων ήταν ιστορικά αβάσιμοι μιας και ταίες προσπάθειες του Ζάεφ να διατηρήσουν κάποιο     Καραμανλής, ότι η εξωτερική πολιτική και τα εθνικά
                                                      μας συμφέροντα να μην γίνονται αντικείμενο κομμα-
οι Σλαβομακεδόνες κατοίκησαν την περιοχή τον 6ο πνεύμα αλυτρωτισμού δεν πρέπει να γίνουν δεκτές       τική εκμετάλλευσης γιατί έτσι βλάπτονται τα συμφέ-
                                                      ροντα της χώρας.
μ.Χ. αιώνα.                    από την ελληνική πλευρά, η οποία διατηρεί το πάνω

Το 1987 οι Σκοπιανοί κατοχυρώνουν στον Ο.Η.Ε. την χέρι στην συμφωνία διότι για να εφαρμοσθεί η συμ-

γλώσσα τους (σαν μακεδονική). Φθάνουμε στις αρχές φωνία πρέπει να επικυρωθεί από την ελληνική βουλή.

της δεκαετίας του 1990 όταν μετά την πτώση του     3. Γίνεται δεκτό από τους Σκοπιανούς ότι δεν έχουν

κομμουνισμού και την διάλυση της τότε Γιουγκοσλα- σχέση πολιτιστική, εθνική με τους αρχαίους Μακε-

βίας, οι Σκοπιανοί αναγνωρίζονται από πάρα πολλές δόνες.

χώρες σαν «Μακεδονία». Μάλιστα το 2004 ο τότε     4. Εθνικότητα μεν μακεδονική, αλλά με τη διευκρί-

πρόεδρος των Η.Π.Α. George Bush ο νεώτερος τους νιση ότι είναι σλαβικής προέλευσης και ότι οι πολίτες

αναγνώρισε σαν Μακεδονία για να τους ανταμείψει για της είναι πολίτες της Βόρειας Μακεδονίας.

την συμμετοχή τους στον Πόλεμο του Αφγανιστάν με    5. Γλώσσα μακεδονική (ήδη κατοχυρωμένη στον

κάποια στρατιωτική δύναμη. Προσπάθεια των Σκοπια- Ο.Η.Ε) αλλά με τη διευκρίνιση ότι είναι σλαβικής

νών το 2008 να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ προσκρούει στο προέλευσης.

veto της Ελλάδος από τον τότε πρωθυπουργό Κώστα    6. Η είσοδός τους στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή

>κοινωνικά            • Στον ιερό ναό Αγίου Νεκταρίου  • Α πεβίωσε στην Πάτρα και τά-     ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΣΕ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Τ.Ε.Ι.
                  στην Πάτρα το Σάββατο στις 18   φηκε στον Κάτω Πλάτανο ο Κα-     • Ο Δεληγιάννης Γεράσιμος στο Μετσόβιο Πολυτε-
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ             Αυγούστου έγινε ο γάμος του    τσίκας Δημήτριος.
• Ο Οικονόμου Νίκος και η Στε-  Τσουκαλή Ιωάννη και της Ε-                         χνείο Αθηνών στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
                  λεωνόρας Δρακούλη.        • Απεβίωσε και τάφηκε στο Νεο-      Υπολογιστών.
 φάνου Διονυσία απέκτησαν                      χώρι ο Σταμούλης Νίκος.        • Η Καραγιάννη ΣεβαστήτουΧαραλάμπουςστοτμήμα
 δίδυμα, αγόρι και κορίτσι.   • Στον ιερό ναό Αγίων Αναργύρων                      Μηχανολόγων Μηχανικών στο Τ.Ε.Ι. Πατρών.
• Ο Τσουράπας Άρης και η Κα-   το Σάββατο στις 22 Σεπτεμβρί-  • Α πεβίωσε στην Αθήνα και τά-     • Ο Νάσκας Νικόλας στη Σχολή Πληροφορικής της
 νέλου Λαμπρινή απέκτησαν     ου έγινε ο γάμος του Λατάνη    φηκε στον Πλάτανο η Καραγι-      Ναυπάκτου.
 αγόρι.              Χρήστου και της Βλάχου Νι-     ώργου Μαρίνα.             • Η Σικόλα Χριστίνα τουΜιλτιάδηστηΣχολήΘεολογίας
• Ο Τζίκας Αθανάσιος και η Ζα-  κολέττας.                                 Αθηνών.
 ρή Βασιλική απέκτησαν αγόρι.                   • Απεβίωσε και τάφηκε στην Αθή-    • Ο Καραγιάννης ΚωνσταντίνοςτουΙωάννηστηΜηχα-
                 ΘΑΝΑΤΟΙ               να ο Παπαζήσιμος Βασίλειος.      νολόγων Μηχανικών στο Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας.
ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ            • Απεβίωσε και τάφηκε στην Α-                       • Η Καραγιάννη Χαραλαμπία του Ιωάννη στο ΤΕΦΑΑ
• Ο Ζήσιμος Αθανάσιος και η                    • Α πεβίωσε και τάφηκε στην Α-     Σερρών (Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης).
                  θήνα ο Καρκαντζός Γιώργος.     θήνα η Παπαζήσιμου Γεωρ-       • Ο Καραγιάννης Θωμάς του Κωνσταντίνου στη Διοί-
 Σφαέλου Γεωργία βάπτισαν    • Α πεβίωσε στην Αθήνα και τά-   γία.                  κηση Επιχειρήσεων (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής).
 το γιο τους και του έδωσαν το                                       • Η Δανδάκη Αρετή (εγγονή Αναστασίου Σκουφή από
 όνομα Βασίλειος.         φηκε στον Πλάτανο η Κουλο-    • Απεβίωσε στην Κεφαλονιά και      την Αγία Τριάδα Ναυπακτίας) στο Διεθνών Ευρωπαϊκών
                  τούρου Μαριάνθη.          τάφηκε στον Πλάτανο ο Χρι-       και Περιφερειακών Σπουδών Πάντειο Πανεπιστήμιο.
ΓΑΜΟΙ              • Α πεβίωσε στην Πάτρα και τά-   στόπουλος Αντώνης.
• Στον ιερό ναό Αγίου Νικολάου  φηκε στον Πλάτανο η Σακελα-                        Εις μνήμην
                  ρίου Ευγενία.          • Α πεβίωσε και τάφηκε στην Α-     Οι Μπουρόπουλος Κώστας και Νίκος πρόσφε-
 στον Πλάτανο το Σάββατο στις  • Α πεβίωσε και τάφηκε στον Πλά-  θήνα o Αργύρης Βασίλης του       ραν για την εφημερίδα το ποσό των 100 ευρώ εις
 28 Ιουλίου έγινε ο γάμος του   τανο η Δεδοπούλου Γεωργία.     Αθανασίου.               μνήμην της θείας τους Ευγενίας Σακελαρίου.
 Αθανασίου Ζησίμου και της
 Σφαέλου Γεωργίας.                         • Απεβίωσε στην Αθήνα και τά-
                                   φηκε στον Πλάτανο o Χριστό-
                                   πουλος Βαγγέλης.

• Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις                    ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ!
• Μελέτες • Ηλεκτροδοτήσεις • Βλάβες
• Αυτοµατισµοί • Φωτοβολταϊκά                    Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις
ΙΩΑΝΝΗΣ ∆Ε∆ΟΠΟΥΛΟΣ                           Βλάβες - Επισκευές
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ
                                       ΑΦΟΙ ΚΟΤΣΙΩΤΑ
ΜΥΤΙΚΑΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ Mύτικας 30019
κιν.: 6976610451, e-mail: john-dedopoulos@hotmail.com        Α Γ. Δ Η Μ H Τ Ρ Ι Ο Σ Ν ΑΥ Π Α Κ Τ I Α Σ

                                  κιν.: 6972 192547
                                  6974 145234
                                  τηλ.: 26340 48724

                                       ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ               ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

                                   Επισκευές και βαφές επίπλων          ΧΡΙΣΤΙΝΑ
                                  Κατασκευές επίπλων κουζίνας        ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
                                                        -ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ
                                  ΜΑΡΟΥΓΚΑ-ΤΣΟΥΡΑΠΑ ΘΕΟΔΩΡΑ         ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 36,

                                      ΙΩΝΙΑΣ 98, ΑΧΑΡΝΕΣ •          ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ
                                        ΤΗΛ.: 210 2403575        ΤΗΛ.: 26340 25293
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11