Page 6 - www.e-Nafpaktia.gr
P. 6

σελίδα 6                                                                                Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΠΛΑΤΑΝΟΥ

                Ο Πλάτανος μέσα από τα Οθωμανικά κατάστιχα

Η έλλειψη πηγών δημιούργησε την αντί-                 Αναλυτικά τα ονόματα των αρχηγών των  γης, Τάργος Γιώργης, Χαλκιάς Γιώργης, Χαλκιάς
                                                        Σταμάτης
ληψη ότι τα χωριά των Κραβάρων δημιουρ-                οικογενειών έχουν ως εξής :
                                                                       Χήρες
γήθηκαν κατά την διάρκεια της Οθωμανο-                 Πλάτανος – Platanοs                       Κουπλογιάννη
                                                        Συγκρίνοντας τους δύο καταλόγους παρατηρού-
κρατίας από κυνηγημένους.                       (Εστίες 8, άγαμοι 1, χήρες 0 )     με:
                                                        1. Ο Βιγλιστής του 1454 γίνεται Βίγλας στο 2ο κα-
Η συνεχής όμως δημοσίευση των οθω-                   Βιγλιστής Ανδρέας, Λάζαρος Σεβαστός,   τάστιχο.
                                                        2. Το επώνυμο Γρηγόρης – Γληγόρης υπάρχει και
μανικών καταστίχων τα τελευταία χρόνια                 Γρηγόρης Σούρπης (άγαμος), Ρούσος Κώ-   το 1550 και εξελίχθηκε σε Γρηγορόπουλος.
                                                        3. Το κυριωνύμιο Δήμας του 1454 εμφανίζεται το
αποδεικνύει ότι τα περισσότερα χωριά εί-                στας, Γρηγόρης Στέφανος, Σκιαδάς Νικό-   1550 ως επώνυμο. Τούτο βέβαια δεν σημαίνει
                                                         ότι τα δύο ονόματα σχετίζονται.
ναι της βυζαντινής περιόδου και αν                του  λαος, Κάπαρης Στέφανος, Χαλκιάς     4. Τ ο επαγγελματωνύμιο Χαλκιάς εμφανίζεται και
ληφθούν υπόψη και τα αρχαιολο-             Χαράλαμπου Δ. Θεόδωρος, Λάζαρος Δήμας          στα δύο (2) κατάστιχα.
γικά ευρήματα ανάγονται και στην           Χαραλαμπόπουλου Μετά από 115 χρόνια ο πληθυσμός     5. Το επώνυμο Βαρσαμάς διασώζεται ως τοπωνύ-
αρχαιοελληνική εποχή.                         τριπλασιάζεται αφού τα νοικοκυ-      μιο Βάρσαμος ή Βάλσαμος.
                                                        6. Το κυριωνύμιο Σεβαστός είναι βυζαντινός τίτλος
Στα οθωμανικά κατάστιχα του                      ριά ανέρχονται σε 24 και μία χήρα.     που διδόταν και σε τοπικούς άρχοντες.
                                                        Εάν μεταφραστούν και τα υπόλοιπα κατάστιχα
1454/55 εμφανίζεται και ο Πλάτανος που επιβεβαι-            Κατάστιχο 1550-1600           1466, 1506, 1521, 1645 θα έχουμε περισσότερα στοι-
                                                        χεία για σύγκριση.
ώνει την παραπάνω υπόθεση.                       Πλάτανος – Platano (Πλάτανος)

Η εικόνα του χωριού την εποχή αυτή εμφανίζεται             (Εστίες 24, χήρα 1 )

στον παρακάτω κατάλογο, στον οποίο καταγρά- Βαρσαμάς Αντρέας, Βαρσαμάς Μιχάλης, Βίγλας

φονται οι αρχηγοί των νοικοκυριών (εστίες) και οι Γιάννης, Βίγλας Μαρίνης, Βίλας Ανδρώνης, Βίλας

άγαμοι.                        Θόδωρας, Βίλας Μιχάλης, Γληγόρη Γιάννης, Γλη-

Συνήθως υπολογίζονται πέντε (5) μέλη ανά νοι- γόρη Γιώργης, Γληγόρη Δήμας, Δήμα Γιάννης,

κοκυριό. Άρα το 1454, ένα χρόνο μετά την Άλωση Κοντός Σταμάτης, Λεζούτσης Μιχάλης, Μαστρο

στον Πλάτανο κατοικούσαν γύρω στους σαράντα - Ραϊδής, Νικόλα Δημήτρης, Νικόλα Δημήτρης,

(40) κάτοικοι.                    Πλαγιανός Γιώργης, Ράικος Αντρέας, Ράικος Γιώρ-

συνέχεια από τη σελίδα 5                        Πλακόστρωση Σχολείου

5. ΈΡΓΑ ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΏΘΗΚΑΝ                         • ολοκληρωθηκε επίσης η πλακόστρωση του Σχολείου καθώς και η τοποθέτηση της περί-
• Ολοκληρώθηκε η μάνδρα πάνω από το νεκροταφείο, που έγινε με     φραξης με ωραίο κάγκελο. Βρίσκεται σε εξέλιξη η τοποθέτηση της παιδικής χαράς.
δαπάνη των τέκνων του Βασίλη και της Ολυμπίας Βονώρτα του
Γεωργίου, Μαρίνας και Παρασκευής. Και πάλι ένα μεγάλο ευχαρι-                                                φωτό: Βασίλης Ζήσιμος, Μάκης Πολύχρονος
στώ για τη μεγάλη προσφορά τους. Επίσης θερμές ευχαριστίες στον
Αποστόλη και τον Νίκο Τσουράπα για την πολύ καλή δουλειά που
έκαναν για την κατασκευή της μάνδρας και τον Πρόεδρο της Κοινό-
τητας Γιώργο Πολύχρονο που φρόντισε για τα έργα εκσκαφών που
ήταν απαραίτητα καθώς επίσης τον Αντώνη Ζαγορίτη που με πολλή
αγάπη έκανε τις εκσκαφές και το έργο της θεμελίωσης.

  • επίσης η μάνδρα στα Γαύρα βρίσκεται στο τέλος, περιμένουμε

την ΔΕΗ για την στερέωση της κολώνας για να ολοκληρωθεί. Θα σας

ενημερώσουμε για το τελικό κόστος του έργου.

Μάντρα πάνω από το νεκροταφείο                                         Μάντρα στην είσοδο στα Γαύρα

Οικονομικές ενισχύσεις για την εφημερίδα μας

Αναγνωστόπουλος Μιχάλης.................20€      Καραγεώργου Λούλα............................30€     Μπουρόπουλος Κώστας.......................30€      Σούζας Βασίλειος................................ 20 €
Αντωνακόπουλος Δημήτριος............... 20 €     Καραγιάννη Βιβή.................................. 10€  Νούλα Πηνελόπη.................................20€   Ταράτσας Μαρίνος.............................. 10 €
Αρκαδόπουλος Παναγιώτης ............... 30 €     Καρκατσούλης Παναγιώτης.................20€       Παπαδόπουλος Θεόδωρος..................50 €       Τριανταφυλλάκη Αναστασία................. 10€
Αφοί Γιαννόπουλοι...............................20€  Κολοκύθας Γιώργος .............................20€    Παπαίωαννίδης Γιώργος ...................... 10€    Τριανταφυλλάκης Αντώνης ................. 10€
Βλάντη Μαρίνα....................................20€ Κορκοντζέλου Αθανασία......................30€      Παπατσούνης Γεώργιος........................20€     Τσαρούχης Θανάσης ...........................20€
Βλάντης Κωνσταντίνος....................... 20 €   Κωτσόπουλος Γεώργιος....................... 20 €     Πλατανιώτης Μιχαήλ...........................20€    Τσουκαλής Βασίλης.............................20€
Γιολδάση Μαρίνα.................................20€  Λόη Βάσω............................................20€ Πουλάδης Παναγιώτης....................... 20 €     Τράπεζα - Χωρίς όνομα........................ 20 €
Γρηγορόπουλος Γιάννης........................15€   Μανώλης Κώστας ................................20€    Πούλος Αντώνης.................................. 25€
Δεδοπούλου Ζωή................................ 50€  Μαρούγκα Θεοδώρα...........................20€      Πυλαρινός Λάμπρος............................ 30 €               συνεχίζονται στο επόμενο
Καραγεώργος Νίκος............................. 25€  Μαστροκώστας Κώστας ......................20€      Σαμαράς Δημήτριος............................ 50€
Καραγεωργοπούλου Αικατερίνη.......... 25 €      Μούκας Γεώργιος.................................20€   Σκανιάς Ιωάννης.................................. 15 €

  ΒΑΣ. ΣΠ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗ                                            Πρατήριο                        Υγρά καύσιµα - ανταλλακτικά
                                                        υγρών                          Ελαστικά παντός τύπου
ΥΛΙΚΑ ΟΙΚΟ∆ΟΜΩΝ, Ε.∆.Ε. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, Υ∆ΡΑΥΛΙΚΗ ΣΦΥΡΑ                        καυσίµων                        ∆ιανοµή πετρελαίου θέρµανσης
                                                                                    Κων/νος Γ. Σταµατόπουλος
    Πλάτανος Ναυπακτίας, Τηλ.: 26340 61449, 25102, κιν.: 6974 607323                                                Γεώργιος Κ. Σταµατόπουλος

                                                                                    Τηλ.: 26440 22280, Οικ.: 26440 22996
                                                                                    Κιν.: 6972557700 - 6947795660
                                                                                    Θέρµο Αιτ/νίας

ΑΝΔΡΕΑΣ Ν. ΜΠΟΥΡΓΑΖΑΣ                                             Παραδοσιακό Καφεκοπτείο
                                                           ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ
    ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
  ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΑΝΕΠ. ΑΘΗΝΩΝ                                          Ιντζέ 14, Ναύπακτος, ΤΚ 303 00 (έναντι Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής)
                                                                  τηλ.: 26340 23630, fax: 26340 26806
       Κηφισίας 32, 5ος όροφος,
           έναντι President
          τηλ.: 2107707877
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11