Page 2 - www.e-Nafpaktia.gr
P. 2

σελίδα 2                                                                  Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΠΛΑΤΑΝΟΥ

>σ ημείωμα εκδότη                Ευαγγελία Πλατανιώτη: Η πρωταθλήτρια από τον Πλάτανο κατέκτησε δύο ιστο-
                         ρικά μετάλλια, στο παγκόσμιο πρωτάθλημα υγρού στίβου στη Βουδαπέστη
   Η Ορεινή Ναυπακτία
      …παγκόσμια              Εκπληκτική, λαμπερή,             γκέντρωσε 89.5110 βαθμούς, ανε-       Ευαγγελία Μ.
                         αέρινη, με φαντασμα-                                   Πλατανιώτη
Μεγάλες στιγμές δόξας και δημοσι-        γορικό στιλ και παγκό-            βαίνοντας στο τρίτο… σκαλί του
ότητας απολαμβάνει το τελευταίο         σμια λάμψη. Άλλη μια                                   H παγκόσμια αθλητική κοινό-
διάστημα η Ορεινή Ναυπακτία σε          λαμπρή σελίδα στην              βάθρου, πίσω από τη Γιαπωνέζα        τητα, παραμένει ενεός στην
Διεθνές επίπεδο χάριν και στην νεότε-      ιστορία της ελληνικής Καλλιτεχνι-      Γουκίκο Ινούι που συγκέντρωσε        εκτυφλωτική αθλητική καριέ-
ρη γενιά των oρεινών Ναυπάκτιων. Ο        κής Κολύμβησης και του αθλη-         92.8662. Την δεύτερη θέση κατέ-       ρα της Πλατανιώτισσας, Ευαγ-
Πλατανιώτης πρέσβης Γιώργος Τσού-        τισμού μας γενικότερα έγραψε η        λαβε η Ουκρανή Μάρτα Φιέντι-         γελίας Πλατανιώτη.
νης κατάφερε να κάνει τον τόπο κατα-       Ευαγγελία Πλατανιώτη.            να με 91.9555 βαθμούς.            Κορυφαία αθλήτρια, με εκθαμ-
γωγής του να ακουστεί παντού, ακόμη       Η αθλήτρια από τον Πλάτανο                                βωτική λάμψη στο παγκόσμιο
και στο Λευκό Οίκο. Η Πλατανιώτισσα       ορεινής Ναυπακτίας κατέκτησε                 Εντυπωσιακή και στον     αθλητικό στερέωμα. Η επιτο-
Ευαγγελία Πλατανιώτη συνεχίζει να        το χάλκινο μετάλλιο στο τεχνικό                              μή της επιμονής, υπομονής και
είναι στην κορυφή για μια δεκαετία        πρόγραμμα του σόλο στο Πα-                  τελικό του Ελεύθερου     αφιέρωσης στη στοχοθεσία
πλέον σε παγκόσμιο επίπεδο. Τέλος ο       γκόσμιο Πρωτάθλημα υγρού στί-                Σόλο η θεσπέσια Ευ-     της. Μια ερωτική σχέση με το
Ανωxωρίτης Βαγγέλης Μακρυγιάννης         βου της Βουδαπέστης και έγινε                αγγελία της Ελλάδας,     νερό και τις χαρές που προσφέ-
κατακτά χρυσό στους Μεσογειακούς.        η πρώτη Ελληνίδα κολυμβήτρια                 το απόγευμα της Τε-     ρει…
Και ενώ οι άνθρωποί της και οι Σύλ-       της καλλιτεχνικής που κατακτά                               O Πλάτανος και η Ελλάδα, προ
λογοι προσπαθούν να προσφέρουν          μετάλλιο σε παγκόσμια διοργά-                τάρτης (22/6), εκτέ-     πολλού, έχασαν το προνόμιο
και να κρατήσουν ζωντανά τα χωριά        νωση.                                           να καμαρώνουν, αποκλειστικά,
δεν υπάρχει το ανάλογο ενδιαφέρον        Η Ευαγγελία Πλατανιώτη συ-                  λεσε υπέροχα το πρό-     για σένα γιατί, πλέον, ανήκεις
από την Πολιτεία μήτε από τις Δη-                                                     στον κόσμο όλο…
μοτικές αρχές όλων των τελευταίων                                       γραμμά της με θέμα      Κυρία μου, εύχομαι - και πι-
ετών. Με τα αντισταθμιστικά και την                                      χορογραφίας “Φρέντι     στεύω πως εκφράζω και ολό-
αξιοποίηση της Ευηνολίμνης, και                                Μέρκιουρι” και μουσική το κομ-        κληρη την αθλητική κοινότη-
των Λουτρών Στάχτης, την βελτίωση                               μάτι “So must go on”.            τα - και οι υπόλοιπες πτυχές
του οδικού δικτύου, (το 2022 πολλά                              Βαθμολογήθηκε με το τεράστιο         της ζωής σου, προσωπικής και
χωριά συνδέονται με άθλιους χωμα-                                                     επαγγελματικής, να είναι εξί-
τόδρομους) τη σύνδεση με γέφυρες                               σύνολο 91,7667 βαθμών και κα-        σου εκθαμβωτικές.
(Ναυπακτίας - Θέρμου) στο Καρέλι,
Ελατόβρυση με Καλλονή και Κυδωνιά                               τέκτησε το χάλκινο μετάλλιο            Δημήτρης Καραγεώργος
με Λεύκα. Με την ανάδειξη και αξιο-                              στο αγώνισμα, στο 19ο Παγκό-
ποίηση των πολλών Φυσικών, Πολι-
τιστικών και Ιστορικών Μνημείων και                              σμιο πρωτάθλημα, στην πισίνα
τοποθεσιών (όπως έχει γίνει παντού                              "Szechy" της Βουδαπέστης και
στην Ελλάδα) πού θα φέρουν επισκέ-                              κάνει θρυλικό “νταμπλ”. Καθώς εί-
πτες όλο τον χρόνο.
Με όλα αυτά δεν ασχολείται ούτε η Δη-                             ναι το δεύτερο μετάλλιο το οποίο
μοτική αρχή ούτε καν η αντιπολίτευση.
Η Ορεινή Ναυπακτία …στα Άγραφα.                                κατακτά η Ελλάδα σε Παγκόσμιο

      ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ                                  πρωτάθλημα Καλλιτεχνικής (Συγ-
       ΝΙΚΟΣ ΖΗΣΙΜΟΣ
                                               χρονισμένης) Κολύμβησης στην
  Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΠΛΑΤΑΝΟΥ
        ΝΑΥΠΑΚ ΤΙΑΣ                                  ιστορία, μετά από το δικό της

            ΙΔΡΥΤΗΣ                                χάλκινο στο Τεχνικό Σόλο.
        ΝΙΚΟΣ Ι. ΣΚΟΥΦΗΣ
                         του στάρ, του κθάρ, του χράφ
          ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ
  ΣΥΛΛΟΓΟΣ: ΦΙΛΟΔΑΣΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ         γράφει ο Δημήτρης Κοφφινάς          οι Πελοπονήσιοι, οι Ρουμελιώτες, οι     Το μάθημα υπήρξεν λίαν διδακτικόν.
                                               Θεσσαλοί, οι Θράκες, οι Αιγαιονησιώ-     Καίτοι αγράμματη, η γριά μ’ εδίδαξεν
      ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ          Εσείς λέτε: καπινός, σταθιμός, τρα-     τες, οι Επτανησιώτες, οι Ηπειρώτες, οι    ότι, εις την Ελληνικήν γλώσσαν, άλλως
          Α. Φ. Μ. 999752923      χτέρι, πολλλύ, καλλλύτερα, Νννίκος.     Ανατολίτες παλιοί Μικρασιάτες, αλλά     νοούμεν, άλλως ομιλούμεν και άλλως
          Δ. Ο. Υ. Δ΄ ΑΘΗΝΩΝ      Κι εσείς λέτε: νάμαν, τούρνα... Εσείς:    και πιο στενές ακόμα κοινωνίες Τσά-     γράφομεν.»
                         εφάγαμαν... Εσείς: ίντα, τσι... Εσείς:    κωνες, Αρβανίτες. Έτσι τις περισσότε-    Κι ο Φώτης Κόντογλου σε κείμενό του
           ΕΚΔΟΤΗΣ          χουριό... Εσείς: τζιέρι... εσείς...εσείς... ρες φορές, δεν χρειάζεται να ρωτήσεις    για τον ΚΑΠΕΤΑΝ ΓΡΙΤΣΑ απ’ τ΄ Αϊβαλί
      ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΖΗΣΙΜΟΣ         «Ανεκαλύφθη νέα τις γλώσσα καλου-      την καταγωγή κάποιου, αρκεί να μιλή-     της Μικρασίας:
    ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 21 - ΒΥΡΩΝΑΣ Τ. Κ. 162 31 μένη Ελληνική. Προσέχετε απ’ αυτής,     σει και συστήνεται αυτός με το γλωσ-     «Κουβέντιαζε με τον δικό του τρόπο,
                         ότι όργανον τυγχάνει μαγείας, ακολα-     σικό του ιδίωμα.               τα λόγια του ήτανε σαν πετράδια.
         Κιν: 6972071008         σίας και πάσης μαγγανείας...»        Να ένα έξοχο δείγμα ιδιωματικού λό-     Μια φορά ήτανε ένας βασιλές, κι
       Τηλ.: 210 76. 01. 187       Αυτά και άλλα εδίδασκε από τον άμ-      γου από το Πάπιγκο της Ηπείρου:       έβγαλε ντελάλη κι είπε: Όγιος ποιγη-
   e-mail: ni.zisimos@gmail.com        βωνα, τον 13ο αιώνα Γάλλος ιεροκή-      «Κι ισένα, κυρά τιμή, σα σι χάσουμι,     τής κάνει το γιο (πιο) καλό ποίγημα,
       info@e-nafpaktia.gr        ρυκας.                    πού θα σι ματαβρούμι;» - «Ιμένα, τς     θα πάρ΄ από τα χέρια τ’ βασιλέ τούτο
                         Και ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης        είπι, να μην μ' αφήνιτι από του κουντό.   το μαλαματένιο τ’ αραμπαδάκι»
        AΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ          που κάνει την παραπάνω αναφορά,       Άμα μι χάσιτι μια φουρά, πθινά δε θα     Πήγε ένας ποιγητής, είπε το ποίγημά
      ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δ. ΖΗΣΙΜΟΣ         σημειώνει «...σήμερον δε (1907) όχι     μι βρείτι».                 τ’. Δεν είπε τίποτα ο βασιλές. Πήγε άλ-
    vasiliszisimos94@gmail.com        μία αλλά περισσότεραι ελληνικαί       Κι άλλο από Θρακιώτικο τραγούδι:       λος ποιγητής, είπε το ποίγημά τ’. Δεν
                         γλώσσαι συγχρόνως έχουν επινοηθεί.      Νάμαν πουλί να πέταγα            είπε τίποτα ο βασιλές. Πήγε κι ένας
         Κιν: 6976776090         Και όλαι λαλούμεναι, γραφόμεναι και     Ψηλά στα κορφοβούνια             άλλος ποιγητής κ’ είπε το ποίγημά τ’:
       Τηλ.: 210 76. 51. 833       αναγιγνωσκόμεναι ανά την Ελλάδα...»     Εδώ, ο Ζαχαρίας Παπαντωνίου:         Αν κάν’ ο Μάρτης δυό νερά κι Απρίλης
                         Αρκετά χρόνια πιο πριν το 1836 ο Δη-     Η γριά η βαβά μ’               άλλο ένα,
     ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:           μήτρης Βυζάντιος αφηγείται μια ιστο-     Η γρηά η βαβά μ’, καλά ύστιρ’ να,/τα-    Χαρά σε κείνον τον ζευγά, πόχει στη
     ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ         ρία Ελλήνων από διαφορετικά μέρη       ϊρνά ταϊρνά                 γη σπαρμένα.
                         της Ελλάδας, οι οποίοι γιορτάζουν τη     σβούρα τ’ αδράχτ’ στριφουγυρνά,/η      Τότες λέγει ο βασιλές: Πάρ’ το, πάρ’
• Τ α υπογραφόμενα άρθρα εκφράζουν τις α-    νίκη των συμμαχικών δυνάμεων στη       βάβου η γρηούλα η αφιντιά τ’ ς        το, δικό σου είναι τ’ αραμπαδάκι...»
 πόψεις των συντακτών τους και όχι υποχρε-   Ναυμαχία του Ναυαρίνου (1827). Το      πήγι μι τ’ ρόκα στ’ ν αγκαλιά τ’ ς /κι έκα- Ας κλείσουμε την ελάχιστη τούτη
 ωτικά και «ΤΗ ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΝΑΥ-      έργο μεταφέρει, με κωμικό τρόπο, την     τσι ’κειά κουντά στ’ φουτιά τ’ ς.      αναφορά και πάλι με τον κυρ-Αλέ-
 ΠΑΚΤΙΑΣ»                    ασυνεννοησία μεταξύ των χαρακτή-       «’Οταν ήμην παιδίον» γράφει αλλού      ξανδρο.
                         ρων η οποία δημιουργείται λόγω των      ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης «μια       Αφού σχολιάζει το πολυσύλλαβο της
• Η Συντακτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα  τοπικών ιδιωμάτων και γλωσσών του      γραία γειτόνισσα μοι υπαγόρευε μίαν     γλώσσας μας ως ελάττωμα (ειρωνι-
 να δημοσιεύει ή όχι τα κείμενα αυτούσια ή σε  καθενός. Πρόκειται για το θεατρικό      των ημερών γράμμα προς τον σύζυ-       κά) και προτείνει και πάλιν ειρωνικά
 περίληψη και να παρεμβαίνει, όταν θίγονται   έργο του «Βαβυλωνία-Η κατά τόπους      γον της εγγονής της, όστις εταξίδευεν    την εισαγωγή της Εσπεράντο ή αυ-
 προσωπικά δεδομένα.              διαφθορά της Ελληνικής γλώσσης»       ως λοστρόμος με τά καράβια.         τούσιας της Αγγλικής γλώσσας που
    ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ALPHA BANK        Είναι αστείο – αναφέρει ο Βυζάντιος –    -Γράψε, είπεν η γρια Φραγκούλαινα,      έχουν πολλές μονοσύλλαβες λέξεις,
         259-00-2002-005594       να βλέπει κάποιος σε μια συναναστρο-     το Αργυρώ (η σύζυγός του) είναι γκα-     σημειώνει ότι σε μερικά μέρη της Ελ-
                         φή, αν και είναι όλοι Έλληνες να μη     στρωμένη τριών μηνών.            λάδος, ετελειοποιήθη τόσον η γλώσ-
ΙΒΑΝ: GR75 0140 2590 2590 0200 2005 594     μπορούν να εννοούν ο ένας τον άλλο      Εγώ έγραψα «το Αργυρώ είναι γκα-       σα που έφθασε έως τις μονοσύλλα-
                         και να χρειάζεται μετάφραση ή εξήγη-     στρωμένη».                  βες λέξεις.
                         ση των λέξεων, με αποτέλεσμα η συ-      ‘Οταν όμως απήτησε πριν το κλείσω,      «Αφού ούτως έχει το πράγμα διατί να
                         ναναστροφή να καταντά Βαβυλωνία.       να της ξαναδιαβάσω όλον το γράμμα,      μη γράφωμεν του στάρ, του κθάρ,
                         Βέβαια σημειώνει την κατάσταση        τότε έκαμε παρατήρησιν.           του χράφ, όπως προφέρεται εις την
                         αυτή δεν θέλω να εκτραγωδήσω,        -Μη γράφης «γκαστρωμένη» είπε, δεν      πατρίδα μου, αλλά το σιτάρι, το κρι-
                         αλλά να κωμωδήσω, ούτε αποβλέπω       το γράφουν έτσι.               θάρι, το χωράφι, όπως προφέρουν οι
                         προς εμπαιγμό των εις την σκηνήν πα-     -Πώς να το γράψω;              όψιμοι Έλληνες... Ιδού λοιπόν στάρ,
                         ρουσιαζομένων προσώπων...          -Γράψε, είναι παραβαρεμένη.         κθάρ, χράφ. Ούτω θα έπρεπε να γρά-
                         Είναι λοιπόν γεγονός γνωστό σε        Εγώ έσβησα το «γκαστρωμπένη» κι       φεται η γλώσσα. Τί μας χρειάζεται η
                         όλους, πως κάθε τόπος μας έχει τη      έγραψα «το Αργυρώ είναι παραβαρε-      Εσπεράντο και το μονοσύλλαβον των
                         δική του ιδιωματική φωνή. Οι Κρήτες,     μένη...».΄                  λέξεων της Αγγλικής;»
   1   2   3   4   5   6   7