Page 4 - www.e-Nafpaktia.gr
P. 4

σελίδα 4                                                                              Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΠΛΑΤΑΝΟΥ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ - ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΥ                                         Εορτασμός 28ης Οκτωβρίου,
                                                              80 χρόνια από το ιστορικό ΟΧΙ.
Η εκπομπή "Από Τόπο σε Τόπο" με τον Χρήστο
                                                                                     Έγινε επιμνημόσυνη δέηση:
Μυλωνά στον Πλάτανο που προβλήθηκε στις 10/1/21                                                             1 στη μνήμη των Πλατανιωτών πεσόντων του
                                                                                     έπους 1940.
Μετά από πρόσκληση του Τ.Ε.Ο.Π. πραγματοποιήθηκαν στις 9-12 Ιουλίου                                                   - Μιχαήλ Αθανασίου Τσίπουρας (ανθυπολο-
2020 τα γυρίσματα της εκπομπής "Από Τόπο σε Τόπο" για το κανάλι της Βου-                                                 χαγός 29 ετών του 39ου Συντ. ευζώνων) έπεσε
λής με τον χαρισματικό Χρήστο Μυλωνά και τη σπουδαία ομάδα του. Μια                                                   στις 18 Δεκεμβρίου 1940 στη Χόρμοβα Ν.Α.
πρωτοβουλία η οποία είχε ως σκοπό την προβολή του χωριού μας όχι μόνο                                                  του Τεπελενίου.
στην Ελλάδα αλλά και σε όλο τον κόσμο για να μπορέσουν να την παρακολου-                                                 - Κων/νος Νικολάου Κοριτζέλης (στρατιώτης
θήσουν και όλοι οι Πλατανιώτες που ζούνε στο εξωτερικό. Θα ήταν και γι’ αυ-                                               του 12ου Σύντ. πεζικού) ετών 25 έπεσε στο ύψωμα
τούς μια ευκαιρία να δούνε το χωριό τους, να θυμηθούνε τα ήθη και τα έθιμά                         του Πλατοβουνίου 1160μ. στις 4 Δεκεμβρίου 1940.
τους, μιας και περνάμε περίοδο πανδημίας και δεν μπορούν να παρευρεθούν                           - Γεώργιος Νικολάου Χολέβας δεκανέας του ανεξάρτητου τάγματος Δερβε-
στον αγαπημένο τους Πλάτανο. Από τα πρώτα κιόλας γυρίσματα φάνηκε ότι η                           νακίου έπεσε στις 15 Νοεμβρίου 1940 στο προφήτη Ηλία Κονίτσης.
εκπομπή έχει επιτυχία και θα αναδείξει την ιστορία και τον πολιτισμό του τόπου                       2 Για τους Πλατανιώτες σοβαρά τραυματίες που έμειναν ανάπηροι το υπόλοι-
μας. Είναι αυτονόητο ότι για την επιτυχία της εκπομπής δούλεψαν αρκετοί, όχι                        πο της ζωής τους και σήμερα δεν είναι στη ζωή:
μόνο μέσα από το σύλλογό μας αλλά και πολλοί χωριανοί μας και μη.                              Μιχαήλ Αντωνίου Πλατανιώτης, Κων/νος Αντωνίου Πούλος, Νικόλαος Αχι-
                                                              λέα Γιαννακόπουλος, Γρηγόρης Σταματάκης.
  Εμείς από την πλευρά μας θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον πρόεδρο της                            3 Για τους συγχωριανούς μας που έλαβαν μέρος σε αυτό τον πόλεμο εκ των οποίων
Τοπικής Κοινότητας Πλατάνου, Γεώργιο Πολύχρονο, ο οποίος ήταν ο πρώ-                            μερικοί ελαφρύτερα τραυματίες και σήμερα δεν ζουν:
τος που ενθάρρυνε την πρωτοβουλία μας αυτή και το απέδειξε όχι μόνο με την                         Ιωάννης Πρωτοπαπάς, Γεώργιος Πρωτοπαπάς, Γεώργιος Κόκκας, Αντώνης
προσωπική του εργασία αλλά και με την σεβαστή οικονομική του προσφορά.                           Μαργαρίτης, Αντώνης Κουλοτούρος, Αθανάσιος Ζήσιμος, Δημήτριος Ζήσι-
                                                              μος, Νικόλαος Δεδόπουλος, Δημήτριος Ευθυμίου Δημητρακόπουλος, Μι-
  Επίσης τον έμπειρο χοροδιδάσκαλο κ.Νικόλαο Ζωργιό για την προθυμία του                          χάλης Γιωτόπουλος, Νικόλαος Κωτσόπουλος, Γρηγόρης Ροντήρης, Χρήστος
να παρουσιάσει τα παραδοσιακά στοιχεία του Πλατάνου όπως την τοπική μας                           Βλάντης, Ανδρέας Βλάντης, Ιωάννης Σκουφής, Μιχάλης Κωτσόπουλος, Ιωάν-
ενδυμασία και τους χορούς μας. Το αξιόλογο χορευτικό του, που στάθηκε με                          νης Κωτσόπουλος, Βασίλης Ραμπαούνης, Λεωνίδας Βλάντης, Ηλίας Γεωργα-
υπομονή στα πολύωρα γυρίσματα και στόλισε το χορευτικό μέρος της εκπο-                           κόπουλος, Βασίλης Αδραχτάς, Αναστάσιος Αδραχτάς, Δημήτρης Τσουκαλής.
μπής.                                                            Αιωνία η δοξασμένη μνήμη τους. Ακολούθησε κατάθεση στεφάνων στο μνημείο
                                                              των ηρώων από τον πρόεδρο της κοινότητας Γεώργιο Πολύχρονο, τον πρόεδρο
  Ευχαριστούμε θερμά την προσφορά των ξενοδοχείων "Αλωνάκι" και "Τα                            του Τ.Ε.Ο.Π. Δημήτρη Ροντήρη. Επίσης στο μνημείο του Γεωργίου Καραϊσκάκη
σπιτάκια της Ιφιγένειας" καθώς και των καφενείων Σίας Γρηγοροπούλου,                            από τον επίτιμο πρόεδρο της κοινότητας καθηγητή Νικόλαο Παπανικολάου.
Κων/νου Μπακατσιά και Νικολάου Τσουράπα. Τις Πλατανιώτισσες για την
προετοιμασία - παρουσία των ντόπιων εδεσμάτων και όλους αυτούς που πήραν                                                                               Από την κοινότητα.
ενεργό μέρος στα γυρίσματα δίνοντας συνεντεύξεις.                                                               φωτογραφίες: Νίκος Δεδόπουλος - Βασίλης Δ. Ζήσιμος

  Κλείνοντας θέλουμε να ευχαριστήσουμε τα αδέρφια Νικόλαο και Βασίλη Δ.
Ζήσιμο, και την εφημερίδα "Ή Φωνή του Πλατάνου", που πάντα προβάλλουν
και αναδεικνύουν το έργο μας όχι μόνο στην εφημερίδα αλλά και στη ιστοσε-
λίδα "e-nafpaktia".

  Όλοι μαζί μπορούμε να καταφέρουμε πολλά. Είναι καθήκον μας να προβάλ-
λουμε την ιστορία, την παράδοση και την πολιτιστική κληρονομιά μας. Υποχρέ-
ωσή μας να φροντίζουμε τον τόπο μας ώστε να κρατιέται ζωντανός και να τον
παραδώσουμε στις επόμενες γενιές με περηφάνια για τα έργα μας.

                                            Πολλές ευχές για το καινούργιο έτος

                         Ο πρόεδρος Δημήτριος Ροντήρης, τα μέλη του Τ.Ε.Ο.Π.

                                                              Από την επίσκεψη του Χρήστου
                                                                    και Παναγιώτη Μυλωνά
                                                                    στον Πλάτανο μετά από

                                                                πρόσκληση του Τουριστικού
                                                                και Εξωραϊστικού ομίλου για
                                                                 τον προγραμματισμό και τα
                                                               γυρίσματα της εκπομπής "Από

                                                                           Τόπο σε Τόπο"
                                                                  για το κανάλι της Βουλής.

∆ΙΚΤΥΟ SUPER MARKET

           ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΠΟΣΤ. ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ

           τηλ.: 26440 22268
           τηλ./fax: 26440 24370
           κιν: 6948 772819

    ΨΩΝΙΖΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΥ. ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ

ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ. ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΡΜΟΥ
   1   2   3   4   5   6   7   8   9