Page 9 - www.e-Nafpaktia.gr
P. 9

Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΠΛΑΤΑΝΟΥ                                              σελίδα 9

             Καλωσόρισες Γιώργο – Ιάκωβε Τσούνη
Είναι πολύ μεγάλη τιμή για τον Πλάτανο
    και την ορεινή Ναυπακτία να καυχιέται      Τσιούνη γεννηθείσα το 1885, σύζυγος του        συζ. Σπ. Κατσούδα γιο Κων/νο & Αθηνά Λουκο-
    και να καμαρώνει ότι ο σημερινός Πρέ-      εκ Βονώρτας Βασιλείου Γεωργ. Αργύρη          πούλου συζ. Αργύρη Νικολαϊδη τέκνα Νικόλαο
                            (1866). Τρίτος γιος ο Θεόδωρος Νικ. Τσιού-       & Χρυσούλα και την Βασιλική Αθ. Τσούνη (1933)
                                                       σύζυγο Κων/νου Θεμ. Κορκόντζελου τέκνα Κων/
σβης είναι Πλατανιώτης!                νης που γεννήθηκε το 1887 παντρεύτηκε την       να Κορκόντζελου συζ Φώτη Ρήγα (τέκνα Χριστίνα,
                                                       Νικόλαο, Ιωάννη) & Αθανασία Κορκόντζελου συζ
Στεκόμαστε με σεβασμό και υπερηφάνεια         Βασιλική του Λαμπαλέξη, γεννηθείσα το         Πέτρου Παυλόπουλου (τέκνα Χρήστο και Μαρία),.

στο γεγονός αυτό και μαζί με τις ευχές μας για     1902 απέκτησαν δύο τέκνα Νικόλαο (1924           Η Αικατερίνη Αθαν. Τσούνη 1888 πήρε σύζυ-
                                                       γο τον Κων/νο Χατζή και απέκτησαν τέκνα την
το καλωσόρισμα και την ευόδωση των προσ-        συζ. Βασιλική Καλογερά, τέκνο Θεόδωρο         Δημητρούλα Χατζή συζ. Νικολάου Σακελλάρη
                                                       (τέκνα Χρήστος & Σπυριδούλα Σακελλάρη) και την
δοκιών που όλοι προσδοκούμε, για το    Γράφει ο καθηγητής   με δύο τέκνα Φοίβο - Νικόλαο & Έλ-     Γεωργία Χατζή συζ. Αθαν. Πατίλη (τέκνα Ανδρέας,
καλό της χώρας, του κόσμου και της    Γιάννης Πορφύρης     λη και Κων/νο άγαμο. Τέταρτος γιος     Αναστασία & Αριστείδης).
περιοχής μας, από την παρουσία του  Ιδρυτικός Πρόεδρος Τμήματος ο Δημήτριος Νικ. Τσούνης που
συγχωριανού μας, αφιερώνουμε αυ-                                         Ο κλάδος του Αριστοτέλη Αθαν. Τσούνη με
τή την μελέτη της Βίβλου Γενέσεως  ΑΧΕΠΑ Πάτρας ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ  γεννήθηκε το 1891 παντρεύτηκε την     σύζυγο την Αγαθή του Δημητρακαλέξη (1926) α-
                                                       ποτελείται από δύο κόρες, την Κων/να Αριστοτ.
                                  Ειρήνη Κων. Κουλοτούρου (1908,       Τσούνη συζ. Κων. Μιχάλτση τέκνα Αριστοτέλη,
                                                       Ιωάννη & Νικόλαο και την Αθηνά Αριστοτ. Τσούνη
του Γιώργου Τσούνη.                        τέκνα Νικόλαο και Σπυριδούλα        συζ. Νικολάου Μαστρογιάννη (τέκνα Νικόλαο,
                                                       Βασίλειο & Δημήτριο).
Γιώργος – Ιάκωβος Τσούνης (26.12.1967) υιός του ζουν ΗΠΑ, ο Νικόλαος με σύζυγο την Μαριλού και

πάλαι αγαπητού μακαριστού Προέδρου Πλατανιωτών 4 τέκνα Δημήτρη, Έντουαρντ, Μιχάλη & Νικόλαο

ΗΠΑ Δημητρίου (Τάκη) ΓιώργουΤσούνη (1932) και και η Σπυριδούλα ή Τούλα με σύζυγο τον Κων/νο

της Πλατανιώτισσας αρχόντισσας Ελένης Βασιλείου Σωτηρίου και τέκνα Παναγιώτη & Δημήτριο).

(Βασιλίκα) Χρυσικού (1941). Και οι δύο οικογένειες   Πέμπτο τέκνο η Αναστασία (Τασούλα) Νικ.

των παππούδων στενά συνδεδεμένες με δυνατούς Τσούνη γεννηθείσα το 1895 που παντρεύτηκε δύο

φιλικούς οικογενειακούς δεσμούς με την οικογένεια φορές, πρώτο σύζυγο τον Γεώργιο Αριστείδου Πα-

του γράφοντα, σε υπερθετικό βαθμό. Ο υποφαινόμε-

νος τον Απρίλιο του 1984 φιλοξενήθηκε από τον Τάκη

Τσούνη σε περιοδία του στις ΗΠΑ και βραβεύτηκε από

την Πλατανιώτικη παροικία σε συγκινητική εκδήλωση

με Πρόεδρο τότε τον Βασίλειο Γεωρ. Ροντήρη και

επιτροπή της εκδήλωσης τους αείμνηστους Γεώργιο

Ν. Βλάντη, Γεώργιο Δήμα, Κώστα Δεδόπουλο, Αθα-

νάσιο Δημ. Ροντήρη, Αθανάσιο Κων. Σκουφή, Δη-

μήτριο Πούλο, Φώτη Πούλο & Ευθύμιο Γ. Τσούνη.

Ο ΠΡΩΤΟΣ ΤΣΟΥΝΗΣ ΠΛΑΤΑΝΙΩΤΗΣ              Τάκης Τσούνης και Ελένη Τσούνη, γονείς του νέου Πρέ-   Ο παππούς Γιώργος Κ.
Στον Πλάτανο πολύ πριν το 1821 εγκαταστάθηκαν τρεις       σβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα Γιώργου Τσούνη.
ομόηχες Βλάχικες & Βλαχοηπειρώτικες οικογένειες,                                    Τσούνης (1887)
η πατεροφαμίλια Τζούνης, ή Τζιούνης, η πατερο-      1η σειρά: Αλέκος Καραγεώργος, Σκουφής Αθανάσιος,
φαμίλια Τζώνης ή Τζιώνης και η οικογένεια Τζώνη        Δημητρακόπουλος Γεώργιος, Τσούνης Τάκης.                           Ο παππούς Νικόλαος Αθ.
Χατζή Νικολάου Νάστου.
                             2η σειρά: Μάντω Τσίπουρα, Γιώργος Κουλοτούρος, Νί-                             Τσούνης (1852)
  Το επώνυμο προήλθε από τη βλάχικη λέξη τζιόνη και κος Μπακάλης, Κώστας Λόης, Νικόλαος Παπαγεωργακό-
τζιούνη που σημαίνει γενναίος και ανατρέχοντας στα   πουλος, Μαγκλάρας Γεώργιος, Κωστάκης Κωνσταντίνος.     Ο κλάδος του Ιωάννη Κων. Τσούνη (1887) με σύ-
Γενικά Αρχεία του Κράτους βρίσκουμε βλάχους αγωνι-                              ζυγο την Αναστασία Δημ Πράκα - Παπαθανασίου
στές και ήρωες με το επώνυμο Τζιούνης ή Τσιούνης, τον   3η σειρά Νικόλαος Παπανικολάου, Νίκος Καραγεώρ-   (1902) αποτελείται από τέσσερα τέκνα, πρώτο τον
Γεώργιο Τζιούνη ή Τσιούνη υπαξιωματικό του Γιαννάκη       γος,Γιώργος Καραγεώργος, Ελένη Τσούνη.    Κων/νο Ιωάν. Τσούνη με πρώτη σύζυγο την Όλγα
Γιολδάση που δήλωνε καταγωγή τον Τέρνο Ευρυτανίας                               Ρουμελιώτη και τέκνο τον Ιωάννη και δεύτερη
(Α.Μ. 17783), τον Τζιούνη ή Τσιούνη Γιάννη υπό τον ο- πανικολάου γεν. 1887 και δεύτερο τον Ανδρέα Μιχ.    σύζυγο την Ευαγγελία Φάλλα και άλλα τρία τέκνα
πλαρχηγό Δημήτριο Μακρή (Α.Μ. 17918) και τον γιo του  Κωτσόπουλο γεν. 1895. Έκτος γιος ο Αθανάσιος Νικ.   (Ανδρέα, Αναστασία, Μαρία). Δεύτερο τέκνο την
Τζιούνη ή Τσιούνη Μήτρο που σκοτώθηκε στα Άγραφα.   Τσούνης γεν. 1897, που μετανάστευσε στη Ρουμανία.   Βασιλική Ιωάν. Τσούνη με σύζυγο τον εξ Αγίου Δη-
                                                       μητρίου Νικόλαο Παρίση και τρία τέκνα (Δημήτριο,
  Στον Πλάτανο ο πρώτος Τσούνης που πρωτοεμφα-    ΟΙ ΠΡΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΠΡΕΣΒΗ                 Ανδρέα & Αναστασία). Τρίτο τέκνο ο Δημήτριος
νίστηκε και καταγράφηκε ήταν ο Τσούνης (Τζιούνης)   Γεννήτορας του κλάδου που κατάγεται ο Πρέσβης είναι  Ιωάν. Τσούνης με σύζυγο την Αιμιλία Ρουμελιώτη
Ιωάννης, με τέκνα τον Αθανάσιο Ιωάν. Τσούνη που    ο ομογενής εκ Ρουμανίας δικαστικός κλητήρας Κων/    και πέντε τέκνα (Αναστασία, Δημήτριο, Λεωνίδα,
γεννήθηκε το 1809 και απεβίωσε 46 ετών, τον Χρήστο   νος Αθαν. Τσούνης με τα εννέα τέκνα, ας τα δούμε:   Μαρία, Γεώργιο και Αλεξία).
(Κίτζο) Ιωάν. Τσούνη και τον Μιχάλη Ιωάν. Τσούνη.
Από τα παιδιά του αυτά τα δύο τελευταία εξαφανίστη-    Πρώτο τέκνο ο Ιωάννης Κων. Τσούνης (1873)       Ας δούμε τώρα τον κλάδο του παππού του Πρέ-
καν από τον Πλάτανο, μια και ο Κίτζος απέκτησε τρία  που απεβίωσε νήπιο, δεύτερο τέκνο ο Αθανάσιος     σβη. Ο παππούς Γιώργος Κων. Τσούνης γεννηθείς
τέκνα τον Γεώργιο (1832), τον Ιωάννη και τον Κωνστα-  Κων. Τσούνης γεννηθείς το 1880 με επτά τέκνα,     το 1887 παντρεύτηκε την Τασούλα Δημ. Σουμπα-
ντίνο (1841) που είτε απεβίωσαν σε νεαρή ηλικία, είτε τρίτη η Χαρίκλεια Κων. Τσούνη (1884) που απεβίω-    σάκου (1902) και απέκτησαν τρία τέκνα. Πρώτο
μετανάστευσαν στη Βλαχιά.               σε νήπιο, τέταρτο τέκνο ο Ιωάννης Κων. Τσούνης     τέκνο την Βασιλική (Κούλα) Γεωργ. Τσούνη (1928)
                            γεννηθείς το 1887, πέμπτο ο δίδυμος Γιώργος Κων.    συζ. Γιώργου Αντων. Φλώρου (1927), δεύτερο τον
  Έτσι μόνο ο κλάδος του Αθανασίου Ιωάννου Τσού-   Τσούνης γεννηθείς το 1887 παππούς του Πρέσβη,     Ευθύμιο Γεωρ. Τσούνη (1930) που παντρεύτηκε την
νη (1809) συνεχίστηκε μέχρι σήμερα. Το όνομα της    έκτη η Αικατερίνη Κων. Τσούνη (1888), έβδομη η     Κατίνα Γεωργ. Χρυσικού (1932) και απέκτησε δύο
συζύγου του ήταν Αικατερίνη που γεννήθηκε το 1816   Αθηνά Κων. Τσούνη (1890) που απεβίωσε νήπιο,      κόρες, την Αναστασία Ευθ. Τσούνη συζ. Σπύρου
και βρίσκουμε να έχουν αποκτήσει τον Τσούνη Ιω-    όγδοο ο Νικόλαος Κων. Τσούνης (1894) που δεν      Κοτσιλιάνου που έφυγε νωρίς και την Γεωργία Ευθ.
άννη του Αθανασίου (τέκνα Γεώργιος, βρίσκουμε     βρήκαμε άλλα στοιχεία και ένατο ο δίδυμος αδερφός   Τσούνη συζ. ΓιώργουΠουγιουκλίδου (τέκνα Κων/
και γιo Ιωάννη που γεννήθηκε το 1887 & Δημήτριος)   του Λεωνίδας Κων. Τσούνης (1894, άγαμος).       νο και Αικατερίνη).
χωρίς συνέχεια, τον Τσούνη Κων/νο του Αθανασίου
γεννηθέντα το 1843 που μετανάστευσε και διέπρεψε      Ο Αθανάσιος Κων. Τσούνης (1880) παντρεύτηκε      Τρίτο τέκνο ο Δημήτριος (Τάκης) Γεωργ.
ως δικαστικός κλητήρας στην Ρουμανία με σύζυγο     την Αθηνά Βασιλ. Ραμπαούνη (1891), απέκτησαν      Τσούνης (1932) ένας από τους δραστηριότερους
την Βασιλική Γιώργου Οικονόμου γεννηθείσα το 1849,   επτά τέκνα, τον Δημήτριο Αθ. Τσούνη (1909) που     Προέδρους του συλλόγου Πλατανιωτών ΗΠΑ που
τον Τσούνη Νικόλαο του Αθανασίου γεννηθέντα το     απεβίωσε νήπιο, τον Κων/νο Αθ. Τσούνη (1913) άγα-   λάτρευε τον Πλάτανο, ο πατέρας του σημερινού
1852, τον δίδυμο αδερφό του Τσούνη Ευθύμιο του     μο, την Αγγελική Αθ. Τσούνη (1915) που απεβίωσε    Πρέσβη. Παντρεύτηκε την Ελένη Βασιλείου Χρυ-
Αθανασίου γεννηθέντα το 1852 (σύζυγος Βασιλική γεν.  νήπιο, τον Αριστοτέλη Αθ. Τσούνη (1917), την Βα-    σικού (1941) κόρη του πατριδολάτρη και μεγάλου
1853 χωρίς άλλα στοιχεία) που επίσης μετανάστευσε   σιλική Αθ. Τσούνη (1919) που απεβίωσε νήπιο, την    Πλατανιώτη φιλανθρώπου (μυστικά βοηθούσε πολύ
Ρουμανία και τον Τσούνη Αθανάσιο του Αθανασίου     Ευτυχία Αθ. Τσούνη (1927) σύζυγο Αντωνίου Παν.     κόσμο), αειμνήστου συγχωριανού μας Βασιλίκα
γεννηθέντα το 1855 που γεννήθηκε λίγο πριν πεθάνει   Λουκοπούλου (1925) τέκνα Χριστίνα Λουκοπούλου     Χρυσικού και απέκτησαν τρία τέκνα.
ο πατέρας του.
                                                         Πρώτο τέκνο ο Γιώργος - Ιάκωβος Δημ. Τσού-
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟΥ ΔΕΝΔΡΟΥ                                      νης που γεννήθηκε στις 26 Δεκεμβρίου 1967, ημέρα
Παρουσία λοιπόν Τσουναίων έχουμε από δύο κλά-                                 Τρίτη (360η μέρα του έτους) ο σημερινός μας Πρέ-
δους, τον κλάδο του Τσούνη Κων/νου του Αθανα-                                 σβης, δεύτερο τέκνο η Αναστασία Δημ. Τσούνη και
σίου ομογενή εκ Ρουμανίας γεννηθέντα 1843 με εννέα                              τρίτο η Βασιλική Δημ. Τσούνη.
τέκνα (από τον οποίο προέρχεται και ο Πρέσβης) και
θα αναλύσουμε παρακάτω και τον κλάδο του Νικολά-                                 Και θα αναφέρουμε και την οικογένεια του Πρέ-
ου Αθανασίου Τσούνη, γεννηθέντα το 1852, μετανά-                               σβη που παντρεύτηκε το 2004, αποτελείται από την
στη στην Αμερική που παντρεύτηκε την Σπυρίδω του                               Ελληνοαμερικανίδα σύζυγό του Όλγα Αντζουλή
Γερμανονικολάκη γεννηθείσα το 1860 και απέκτη-                                με ρίζες από τον Διπλάτανο (Τερπίτσα) Τριχωνίδος
σαν έξι τέκνα. Πρώτο τέκνο η Ελένη Νικ. Τσιούνη                                (πρώην Ναυπακτίας) και τα τρία τέκνα τους τον
γεννηθείσα το 1881 σύζυγος του Σωτηρίου Μιλτιάδη                               Δημήτριο (Τάκη) Γεωρ. Τσούνη, την Ελένη Γεωρ.
Κωτσόπουλου (1871). Δεύτερη κόρη η Μαρία Νικ.                                 Τσούνη και την Ιωάννα Γεωργ. Τσούνη.

                                                                                 συνέχεια στη σελίδα 10
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14