Page 10 - www.e-Nafpaktia.gr
P. 10

σελίδα 10                                                      Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΠΛΑΤΑΝΟΥ

Ενας "βέρος" πλατανιώτης                             Μνήμη Βαγγέλη Χριστόπουλου
-στην ψυχή και στις ρίζες- έφυγε νωρίς...
                                         Στις 29/12/2018, έφυ-             Καλοσυνάτος, σοβαρός,
                    οδική πρόσβαση και είσοδο στον      γε από κοντά μας ένας             μετρημένος στα λόγια του
                    Πλάτανο.                 νέος συγχωριανός μας,             και πάντα πρόθυμος να
                    Παππούς του ο Γεώργιος Σισμά-       δύο ημέρες πριν κλείσει            βοηθήσει με τις εμπειρι-
                    νης, ιατρός, γόνος της αρματω-      τα 56 του χρόνια. Ο αγα-            κές του τεχνικές συμβου-
                    λής φάρας των Σισμανέων από        πητός Βαγγέλης Χριστό-             λές, όποιον ζητούσε τη
                    Αράχωβα Ναυπακτίας και γεννη-       πουλος κηδεύτηκε μέσα             βοήθειά του. Δεν είχε δικά
                    μένος στον Πλάτανο στην πετρό-      σε κλίμα οδύνης στον              του παιδιά, όμως υπερα-
                    κτιστη οικία του στην είσοδο του     Πλάτανο Ναυπακτίας,              γαπούσε τα ανίψια του και
                    χωριού.                  στο μέρος που αγάπησε             τα παιδιά των φίλων του.
                    Ο Γεώργιος Καρκαντζός από γεν-      όσο τίποτε άλλο. Νική-             Άνθρωπος της παρέας και
                    νησιμιού του μεγάλωσε και ε-       θηκε από μακροχρόνια ασθένεια,   του κεφιού, πάντα γινόταν η ψυχή
                    τράφη ψυχικά, συναισθηματικά,       την οποία πάλεψε με δύναμη, αξιο-  στα γλέντια και στα πανηγύρια με
                    και φυσικά από τον κρυστάλλινο      πρέπεια και κυρίως αισιοδοξία ότι, τον όμορφο λεβέντικο χορό του.
                    αέρα του χωριού, τον βουνίσιο       παρά την ατυχία που τον βρήκε, θα  Θα τον θυμόμαστε με αγάπη για
                    ήλιο του, το θρόϊσμα του Ρουμα-      κατάφερνε για λίγο ακόμα να κά-   τον ήπιο χαρακτήρα του και τη με-
                    νιού που εποπτεύει και ζωογο-       νει πράγματα που του έδιναν ζωή.  γάλη του καρδιά προς τους φίλους
                    νεί το χωριό, ζώντας εκεί όλους      Έφυγε αγέρωχος και περήφανος,    του και τους συγχωριανούς του.
                    τους καλοκαιρινούς μήνες κάθε       όπως άρμοζε στον χαρακτήρα του.   Αιωνία του η μνήμη.
                    χρόνου ανελλιπώς, και μεγάλος
Ο Γεώργιος Καρκαντζός. Πατέ-      πια με την οικογένειά του τήρη-      "Έφυγε" η Νία μας
ρας του ο Θεόδωρος Καρκαντζός,     σε το ίδιο και για την κόρη του
Nαυπάκτιος την καταγωγή, πολι-     Θεοδώρα ενδυναμώνοντας έτσι        "Έφυγε" η Νία μας…! Ευγενία (Νία) της Σμα-
τικός μηχανικός, για πολλά χρό-    αδιάκοπα τον έρωτα που κάθε        ράγδως και του Νικολάου Σακελλαρίου, 1937 –
νια επιθεωρητής Δημοσίων Έρ-      βέρος Πλατανιώτης βιώνει για το      2018 Η Νία υπήρξε ένα πρόσωπο - θεσμός, τόσο
γων στην Αιτωλοακαρνανία, με      μοναδικό στις χάρες Κραβαρίτικο      για τον Πλάτανο, όσο και για τα περίχωρά του.
πλούσιο κατασκευαστικό έργο      αυτό χωριό.                Απλόχερα δοτική για, σχεδόν, μισό αιώνα. Στην
οδοποιίας, κατασκευής γεφυρών     Έφυγε ανεπάντεχα νωρίς, αλλά       οικογένειά της: ως θυγατέρα, αδελφή, θεία.
και αναστύλωση παλαιών, συνέ-     σίγουρα η ψυχή του εσαεί θα        Στο χωριό της: ως γειτόνισσα, φίλη, νουνά. Στην
βαλε τα μέγιστα στην βελτίωση     πλανιέται στα γνώριμα σοκάκια       επιστήμη της – την οποία αφού ερωτεύτηκε την
της διέλευσης κυρίως της ορει-     και την πλατεία με τον αθάνατο      «παντρεύτηκε»: ως μαία, νοσοκόμα, «γενικός
νής Ναυπακτίας και ειδικώς της     πλάτανο και τον Aι-Νικόλα μας,      παθολόγος», ψυχοθεραπεύτρια… Ήταν πάντα
οδικής πρόσβασης προς Πλάτανο     τον προστάτη μας.             εκεί η Νία μας, όταν την χρειαζόμασταν… πάντα
Ναυπακτίας -που υπεραγαπούσε-     Καλή του ανάπαυση.            θα την κουβαλάμε στη σκέψη μας.
διανοίγοντας πρώτος αυτός την
                                                                  Δημήτρης Καραγιώργος
Αποχαιρετισμός στον Γιάννη Κατσίκα
                                         Ευγενία Ν. Σακελλαρίου (Νία) 1936 - 2118
Επικήδειος που εκφωνή-                λειτουργεί το παντοπωλείο
θηκε στον ιερό ναό της Αγί-              του Αντώνη Πλατανιώτη.   Αγαπημένη μας Ευγενία, ήλθαμε εδώ σήμερα να σε αποχαιρετήσουμε.
ας Παρασκευής στον Κάτω                Αρκετά χρόνια προσφέρει   Η Ευγενία εγενήθη το 1936 στο χωριό μας, από την Σμαράγδω και τον
Πλάτανο από τον πρόεδρο                τις υπηρεσίες του στον
του Συλλόγου Χρήστο Σι-                Κάτω Πλάτανο λειτουργώ-  Νικόλαο Σακελλαρίου. Ήταν αδελφή της Δασκάλας μας Βασιλικής, της
κόλα στη μνήμη του Γιάν-               ντας το καφενείο της πλα- Ειρήνης , της Αναστασίας και του Γιώργου, όλων αειμνήστων.
νη Κατσίκα.                      τείας του χωριού.
                                          Τελείωσε το Δημοτικό στο χωριό μας, το εξατάξιο Γυμνάσιο στο
  Όλοι μας γνωρίζουμε                  Η αγάπη του για το χω- Θέρμο, και τη Σχολή Μαιών στην Αθήνα.
την καθημερινή τροχιά του               ριό και για τα κοινά ήταν
ήλιου. Ανατέλει, μεσουρα-               μεγάλη.           Η Νία υπήρξε αγαπητή κόρη, αδελφή και θεία. Υπηρέτησε ως Μαία,
νεί και κατόπιν σιγά-σιγά                            νοσοκόμα, γενική παθολόγος, και ψυχοθεραπεύτρια για δυο γενιές
προχωράει προς την Δύση.                 1953-1954: πρωτοστατεί συγχωριανών μας, αλλά και των γύρω χωριών, μέσα από πολύ αντίξοες
Έτσι και ο άνθρωπος. Γεννιέται, μεγα-         στην ομάδα των χωριανών  συνθήκες κάποιες φορές.
λώνει, ωριμάζει, μεσουρανεί και κατό-         για να περάσει ο δρόμος
πιν σιγά-σιγά πορεύεται στη Δύση του. από τα γαύρα πριν φθάσει στον Πλά-     Υπήρξε η προσωποποίηση της προσφοράς. Πάντα με ένα ατελείωτο
Προχωρεί η ηλικία και φθάνει στα γη-  τανο                   χαμόγελο στα χείλη. Χωρίς δημοσιοϋπαλληλική αντίληψη και ωράριο,
ρατειά του. Ελαττώνονται οι δυνάμεις,   1978-1979: αναλαμβάνει τη διάνοιξη   εξάντλησε ολόκληρη τη θητεία της στο χωριό μας. Η ομορφιά και η
πέφτουν οι αντοχές, εξασθενούν οι αι- του δρόμου από γήπεδο -πέτρες- Αγία    χάρη της ήταν αμίμητες. Προσηνής, κοινωνική και αγόγγυστα δοτική.
σθήσεις. Ο άνθρωπος παραιτείται από  Παρασκευή
πολλά, μένει στο περιθώριο, πλησιάζει   1981-1985: ως αντιπρόεδρος της κοι-   Ας προσευχηθούμε σήμερα, ο Κύριος να την δεχθεί στις αγκάλες
στο τέλος της επίγειας διαδρομής του. νότητας με πρόεδρο τον Γ. Κούκια     Του, και σε θέση που αρμόζει σε ένα χριστιανικό πρόσωπο ασύνορης
                    ολοκληρώνει ένα σημαντικό έργο για    προσφοράς, με ενσυναίσθηση και αλληλοπεριχώρηση. Την ευγνωμο-
  Την κατάσταση των γειρατειών    το χωριό, έγινε η διάνοιξη του δρόμου   νούμε για την προσφορά της και ευχόμεθα, το χώμα του αγαπημένου
και του θανάτου περιγράφει ο σο-    από Κουντουάν, Βλαντέικα, Στακέικα    της Πλατάνου που θα την σκεπάσει, να είναι ελαφρύ.
φός Σολομών. Στο βιβλίο του ο Εκ-   πάνω από το νεκροταφείο και έφθασε
κλησιαστής γράφει: όταν έλθουν τα   στην πλατεία του χωριού. Με την ίδια    Καλό κατευόδιο αγαπημένη μας Νία.
γηρατειά το κεφάλι και τα χέρια τρέ-  ιδιότητα του αντιπροέδρου της κοινό-
μουν, τα πόδια δεν αντέχουν, τα δό-  τητας και με πρόεδρο τον αείμνηστο                  (Επικήδειος, εκφωνηθείς από τον Νικόλαο Π. Καραγεώργο, 7/9/2018)
ντια πέφτουν, τα μάτια σκοτεινιάζουν  Αλέκο Πρωτόπαπα μερίμνησε για
και δεν διακρίνουν καθαρά, τα αυτιά  την ξεχωριστή υδροδότηση του χω-     Σωτήρης Ζωγανάς: αγώνες με πάθος
και η γλώσσα αδυνατίζουν. Σύντομα   ριού από το Βροχότιν.           για την Ορεινή Ναυπακτία
φθάνει το τέλος και η ζωή καταλήγει    1982-1996: υπηρέτησε την Αγία Πα-
στον τάφο.               ρασκευή σαν μέλος της εκκλησιαστι-                        Ο Σωτήρης σε όλη του τη ζωή, μέχρι και λίγους
                    κής επιτροπής για 14 χρόνια.                           μήνες πριν την αρρώστια του, ανέπτυξε πλούσια πο-
  Την τροχιά αυτή την έκανε με με-    Όλοι οι χωριανοί μας οφείλουν ένα                       λύπλευρη δράση και ασχολήθηκε από πολύ μικρός
γάλη επιτυχία ο αγαπητός μπαρμπα-   μεγάλο ευχαριστώ για όλη αυτή την                        με τα κοινά, υπήρξε συνδικαλιστής της ΔΑΚΕ στην
Γιάννης που μας αποχαιρετά σήμερα,   προσπάθεια. Δεν θα την ξεχάσουν                         ΠΕΤΡΟΛΑ, διατέλεσε μέλος της πολιτικής επιτρο-
πλήρης ημερών σε ηλικία ενενήντα    ποτέ. Όλοι εμείς που σε γνωρίσαμε                        πής της Νέας Δημοκρατίας, αντιπρόεδρος του ΔΣ
πέντε ετών. Με αγροτικές δουλειές έ-  από κοντά, μένουμε με αναμνήσεις α-                       στην θυγατρική εταιρεία των Ελληνικών Πετρελαίων
ζησε τα νεανικά του χρόνια στο χωριό, γάπης, φιλοξενίας και καλοσύνης. Με                       ΑΣΠΡΟΦΟΣ και ακόμη μέλος της Εκτελεστικής Επι-
παντρεύτηκε τη Μαρίνα Βλαχοπού-    δυσκολία σε αποχαιρετούμε σήμερα,                        τροπής της ΓΣΕΕ. Αλλά αυτό το οποίο τον γέμιζε και
λου απέκτησε τρία παιδιά και έφυγε   ας είναι ελαφρύ το χώμα του χωριού                        πάλευε με πάθος ήταν η προκοπή του τόπου κατα-
για Αμερική. Μεταά από πολλά ταξίδια  μας που θα σε σκεπάσει. "Αιώνια σου                       γωγής του η Ορεινή Ναυπακτία και η γενέτειρα του
στη Αμερική επιστρέφει στο χωριό και  η μνήμη".                                    η Κλεπά. Υπηρέτησε το Σύλλογο Κλεπαϊτών για πολλά
                                                            χρόνια από όλα τα πόστα και του προέδρου από όπου
                                         έδωσε σκληρές μάχες για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιούργησα
                                         οι πλημμύρες στο χωριό του και στο πατρικό του.
                                           Ήταν ακόμη και μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου της Ο.ΣΥ.Ν.
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15