Page 5 - www.e-Nafpaktia.gr
P. 5

Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΠΛΑΤΑΝΟΥ                                               σελίδα 5

> κατωπλατανιώτικα νέα

ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΤΩΠΛΑΤΑΝΙΩΤΩΝ "Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ"

Α.ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ. 2020                                    2. Έγινε το ετήσιο μνη- χρονου έγινε καθάρισμα του δρόμου που οδηγεί στο
Όλες οι εκδηλώσεις του Συλλόγου μας «καλοκαί-                      μόσυνο των μεγάλων    Κοτσομύλι όπου βρίσκεται ο νερόμυλος του χωριού
ρι 2020» αναβλήθηκαν λόγω της πανδημίας. Δε-                      ευεργετών του χωριού   μας περιμένοντας τη συντήρηση που χρειάζεται
σμευόμαστε να διοργανώσουμε αυτές τις εκδηλώ-                      μας. Του ιατρού Γεωρ-  Γ.ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
σεις του χρόνου το καλοκαίρι και να μπορέσουμε                     γίου Κυριαζή, και της  Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας και όλα τα μέλη του Συλλό-
όλοι μαζί να μοιραστούμε τη μαγεία των ζωντανών                     συζύγου του Ελένης,   γου μας εκφράζουν τις ευχαριστίες τους: - στην Ελένη
εκδηλώσεών μας. Ο Σύλλογος στηρίζει και επεν-                      και του Νικόλαου και   Πράκα που προσέφερε ένα σημαντικό ποσό χρημά-
δύει στο πολιτιστικό κεφάλαιο του χωριού μας,                      Μαρίκας Δανιά.      των για το έργο της πλατείας του χωριού μας.
όπως έχουμε αποδείξει τα προηγούμενα χρόνια με  3. Εορτάστηκε με μεγάλη λαμπρότητα και συμμε-         - στον πρόεδρο της Δημοτικής Ενότητας Πλατάνου
τα πλούσια προγράμματά μας.            τοχή το γενέσιον της Παναγίας στο εξωκκλήσι του        Γιώργο Πολύχρονο ο οποίος με
                         χωριού μας, την Παναούλα. Όπως κάθε χρόνο με          προσωπική δουλειά και χρηματική
Μέσα στα υγειονομικά πλαίσια και μέτρα έγιναν τα τη φροντίδα των γυναικών του χωριού προσφέρ-          δαπάνη ολοκλήρωσε τις πινακίδες
ακόλουθα:                     θηκαν πολύ νόστιμα γλυκίσματα.                 στις εισόδους του χωριού μας.

                         4. Λόγω απαγορευτικού δεν έγινε Θεία Λειτουργία             - στον Διευθυντή του Λαογρα-
                         στο εκκλησάκι του Αγίου Ανδρέα.                     φικού Μουσείου Δημήτριο
                                                              Αγγελή για την άοκνη και ανι-
                         Β. ΕΡΓΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΟY ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ                     διοτελή προσφορά του.
                         1. Με τη συνεργασία του Δήμου ξεκίνησε η δια-              -στον Νίκο Δεδόπουλο που συνεχίζει ακού-
                         μόρφωση της εισόδου στο χωριό στα Γαύρα με δι-              ραστος να οργανώνει και να εμπλουτίζει την
                         άνοιξη του δρόμου και θα ξεκινήσει η κατασκευή              έκθεση του Λαογραφικού Μουσείου του χω-
                         της μάνδρας κατά μήκος της διάνοιξης.                  ριού μας.
                         2. Ολοκληρώθηκε η διαμόρφωση του καταρρά-                -στον Λεωνίδα Δανιά αντιπρόεδρο του Συλ-
                         κτη με χρήματα των δυο Συλλόγων Πλατάνου και               λόγου μας που είναι πάντα παρών σε όλα τα
                         Κάτω Πλατάνου                              έργα και τις εκδηλώσεις και στηρίζει και συ-
                         3. Ολοκληρώθηκε από τον γλύπτη Γιώργο Παλα-               ντονίζει όλη την προσπάθεια που γίνεται.
                         μάρη η προτομή του μεγάλου ευεργέτη για το χω-              - στον εκπρόσωπο της "Φωνής Πλατάνου"
                         ριό μας ιατρού Γεωργίου Κυριαζή τα εγκαίνια όμως             Βασίλη Δ. Ζήσιμο που με την παρουσία του
                         λόγω της πανδημίας θα γίνουν το καλοκαίρι 2021.             σχεδόν σε όλες τις εκδηλώσεις βοήθησε να
                         4. Ολοκληρώθηκε η πλακόστρωση στην πλατεία                συγκεντρωθεί όλο το απαραίτητο υλικό για τις
                         του χωριού στα πεζούλια της πλατείας με χρήματα             ενημερώσεις των χωριανών μας.
                         που έδωσε η Ελένη Πράκα.                         - στον Γιάννη Πορφύρη για την ολοκλήρω-
                         5. Με τη συνεργασία του προέδρου Γιώργου Πολύ-         ση του έργου στήριξης του κεντρικού δρόμου του χω-
                                                         ριού με μάνδρα 8,5 μέτρων, κοιλοδοκό για τα φώτα και
                                                         παγκάκι για να απολαύσει κανείς τη θέα με προσωπική
                                                         δαπάνη και την βοήθεια του προέδρου της Τοπικής
                                                         Ενότητας Πλατάνου κ. Γεωργίου Πολύχρονου.

                                                                          φωτογραφίες: Βασίλης Δ. Ζήσιμος

1.πανηγυρική Θεία Λει-
τουργία με πολλές αρ-
τοκλασίες και πλήθος
κόσμου τίμησε τον εορ-
τασμό για την πολιού-
χο του χωριού μας, την
Αγία Παρασκευή.

Ολοκληρώθηκε η προτομή του Γεωργίου Κυριαζή

Ένα έργο τέχνης, για να θυμόμαστε         ζή, βρήκε μια θέση τιμής στο προαύλιο της           του και για το λόγο αυτό με μεγά-
τον προικισμένο επιστήμονα και χω-        εκκλησίας μας, της Αγίας Παρασκευής, που            λη ευγνωμοσύνη τιμάμε με την
ριανό μας τον Γεώργιο Κυριαζή, με         ο ίδιος αναστήλωσε και ανακαίνισε δυο φο-           χειρονομία αυτή τον μεγάλο ευ-
τη σημαντική χορηγία δυο νέων του         ρές με σημαντικές δωρεές και εικόνες που            εργέτη. Η μαρμάρινη προτομή θα
χωριού μας, των αδελφών Γεωργίου         κοσμούν σήμερα το χώρο του τέμπλου της.            μείνει για μας αθάνατη ανάμνηση
και Θανάση Πατίλη, έχει ήδη ολο-         Είναι ένα είδος δίκαιης απονομής τιμής, που          να μας θυμίζει την αγάπη του για
κληρωθεί και εγκατασταθεί.            θα μεγαλώνει την ευγνωμοσύνη όλων μας. Ο            το χωριό του.
                         Γιώργος Κυριαζής με το μάτι και την καρ-
  Μας συγκινεί και ταυτόχρονα μας        διά του επιστήμονα και του μετανάστη, είδε,            Το χωριό μας, στο οποίο γεν-
ενθουσιάζει η άριστη πράξη των          αισθάνθηκε και ένιωσε την πελώρια δύναμη            νήθηκε και ποτέ δεν ξέχασε
δυο νέων μας καθώς και η μακρό-          της προσφοράς για το χωριό μας.                όσες δόξες και μεγαλεία κι αν
χρονη προσπάθεια του συλλόγου                                          γνώρισε, έχει πλέον ένα μόνιμο
και της εκκλησιαστικής επιτροπής           Αυτή ήταν η κληρονομιά που άφησε για            φωτοδότη, την προτομή του, που θα εκπέμπει την
που αποφάσισαν να εκφράσουν ε-          το χωριό του. Ένα σημάδι και σύμβολο του            ελπίδα και την δύναμη της προσφορας.
μπράκτως με αυτό το ξεχωριστό           δυναμικού και δημιουργικού ρόλου του για
τρόπο την πρέπουσα τιμή και αξία         να φτιάξει ένα πιο όμορφο χωριό και για να εκ-          Για τη ζωή και το έργο του έχουν γραφτεί πολλά. Στην
στον ευπατρίδη μεγάλο ευεργέτη.          φράσει την μεγάλη του αγάπη σ' αυτό. Έχουν           εκδήλωση των εγκαινίων που θα γίνει το καλοκαίρι 2021
                         περάσει γύρω στα 127 χρόνια από τον θάνατό           θα γίνει αναφορά στη ζωή και στο καταξιωμένο έργο τού
  Η προτομή του Γεωργίου Κυρια-                                         μεγάλου ευεργέτη.

                         Χάνι Λιόλιου Ναυπακτίας                    Ψητό αρνί, γαρδούµπα,
                                                         σελάχι στον ξυλόφουρνο
                           Αντωνόπουλος (Λιόλιος) Α. Ιωάννης              Ζυµωτό ψωµί,
                                   Τηλ.: 26340 48408,             παραδοσιακές πίτες,
                                                         γλυκά του κουταλιού
                              Κιν.: 6974774206, 6973451970             Κρασί και τσίπουρο
                                                         παραγωγής µας
                                                         Αγριογούρουνο
                                                         και ό,τι άλλο θελήσετε
                                                         κατόπιν παραγγελίας
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10