Προσλήψεις για το ΚΕΠ δήμου Ναυπακτίας Εκτύπωση
Κυριακή, 12 Αύγουστος 2012 10:14

 

Προσλήψεις για το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών ΚΕΠ του Δήμου Ναυπακτίας (ΚΩΔ. ΚΕΠ: 890) του Νομού Αιτωλοακαρνανίας τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά δύο (2) άτομα για την κάλυψη αναγκών του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών ΚΕΠ (ΚΩΔ. ΚΕΠ:890), που εδρεύει στο Δήμο Ναυπάκτου (Δημοτική Ενότητα Χάλκειας), με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών» συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι για τις προσλήψεις στο ΚΕΠ καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Ναυπακτίας, Ιλ. Τζαβέλλα 37, ΤΚ 30300, Ναύπακτος, απευθύνοντας την στο Γραφείο Προσωπικού, υπόψιν κ. Φουσέκη Βασιλείου (τηλ.επικοινωνίας: 2634360139). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

ΠΗΓΗ: www.dikaiologitika.gr