headerphoto
Διαφήμιση
Συνεδρίαση στον ΧΥΤΑ για έργα 15.113.200ευρώ ! Ομόφωνα εξουσιοδοτήθηκε ο Πρόεδρος κ. Σαλαμούρας να συνεχίσει τις... ενέργειές του! Tό πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου PDF Εκτύπωση E-mail
Τρίτη, 05 Σεπτέμβριος 2017 14:22

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
1ης ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
ΕΔΡΑ:ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 
Από το πρακτικό της 13ης τακτικής συνεδρίασης
του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου
Διαχ/σης Στερεών Αποβλήτων 1ης Γεωγραφικής
Ενότητας Ν. Αιτ/νίας έτος 2017
Αριθμός απόφασης 58/2017
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ


ΠΕΡΙ : . Σχετικά με την υποβολή πρότασης χρηματοδότηση της πράξης « Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων 1ης και 4ης ΓΕΝ Αιτ/νίας » σε υλοποίηση των αρ. 55/2017 απόφαση Δ.Σ. Συνδέσμου και 275/2017 απόφαση Δ.Σ. Δήμου Ναυπακτίας .


Στη Ναύπακτο στo χώρο συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου , που βρίσκεται στο δημοτικό κτίριο του Ξενία σήμερα στις 18η Αυγούστου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου , από τους αντιπροσώπους που εκλέχτηκαν με αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων , ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 576/14-08-2017 γραπτή πρόσκληση του προέδρου του Συνδέσμου , η οποία επιδόθηκε σε κάθε έναν από τους κ. κ. Διοικητικούς Συμβούλους και Αντιπροσώπους χωριστά και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύουν.


Παρόντες

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ
1. ΣΑΛΑΜΟΥΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ Αντ/πος Δήμου Ναυπακτίας
2. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Αντ/πος Δήμου Ναυπακτίας
3. ΣΜΠΟΥΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Αντ/πος Δήμου Ναυπακτίας
4. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ Αντιπρόσωπος Δήμο Δωρίδος

Απόντες

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ

1.ΖΙΑΜΠΑΡΑ ΜΑΡΙΑ Αντ/πος Δήμου Ναυπακτίας

Παρών στη συνεδρίαση ήταν και ο υπάλληλος του Δήμου Ναυπακτίας Πετσίνης Αθανάσιος ειδικός γραμματέας υπεύθυνος για την τήρηση των πρακτικών των Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής . Επίσης παρών ήταν και ο εκπρόσωπος της Τ.Κ. Βλαχομανδρας Κωστούλας Βασίλειος.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία , με την παρουσία 4 Διοικητικών
Συμβούλων από τα 5 συνολικά μέλη ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος ο πρόεδρος το πρώτο (1ο) θέμα της ημερήσια διάταξης και αναφέρθηκε στις ενέργειες που έχουν γίνει σε υλοποίηση της αρ. 55/2017 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου στις 17-7-2017 και της 275/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ναυπακτίας της ίδιας ημέρας όπου αποφασίστηκαν

α. Η απόσυρση της με αρ. πρωτ. 29281/28-11-2016 Δήμου Ναυπακτίας αίτησης χρηματοδότησης της Πράξης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 1ης ΚΑΙ 4ης ΓΕΝ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ»

β. Η υποβολή αίτησης χρηματοδότησης της Πράξης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 1ης ΚΑΙ 4ης ΓΕΝ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ» με Κύριο του Έργου τον Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 1ης Γεωγραφικής Ενότητας Νομού Αιτωλοακαρνανίας και Φορέα Υλοποίησης τον Δήμο Ναυπακτίας, στο ΕΣΠΑ 2014-2020 στο πλαίσιο σχετικής Πρόσκλησης της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, ΕΥΔ/ΕΠ-Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ή οποιασδήποτε άλλης στον Άξονα Προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος – Προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (Ταμείο Συνοχής)».

Συγκριμένα έκανε γνωστό ότι στις 18-7-2017 δημοσιεύτηκε η με αρ. πρωτ.οικ.8344/18-07-2017 Πρόσκληση , με Κωδικό :14.6i.27.7-8.2 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας14 «Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος – Προαγωγή της Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων (ΤΣ)», του Ε.Π. «Υποδομές
Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής όπου επιλέξιμες είναι οι ακόλουθες δράσεις :

- Δημιουργία μονάδων ανάκτησης προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων ή/και συμμείκτων αστικών αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας και εγκατάστασης όλου του απαραίτητου εξοπλισμού και βοηθητικών εγκαταστάσεων για τη λειτουργία τους.

- Δημιουργία Χώρων Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤ), συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας και εγκατάστασης όλου του απαραίτητου εξοπλισμού και βοηθητικών εγκαταστάσεων για τη λειτουργία τους.

- Επεκτάσεις Χώρων Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤ), συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας και εγκατάστασης όλου του απαραίτητου εξοπλισμού και βοηθητικών εγκαταστάσεων για τη λειτουργία τους, εφόσον προβλέπονται στο οικείο επικαιροποιημένο ΠΕΣΔΑ ως οι μόνες υποδομές τελικής διάθεσης υπολειμμάτων στο πλαίσιο ΟΕΔΑ.

- Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την παροχή των απαραιτήτων τεχνικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών κατά τη διάρκεια υλοποίησης και δοκιμαστικής λειτουργίας των πράξεων, με συνολικό προϋπολογισμό που δεν ξεπερνά το 3% του προϋπολογισμού της πράξης .

- Εργασίες αρχαιολογίας, ως υποέργο με δικαιούχο εταίρο την οικεία Εφορεία αρχαιοτήτων.
- Συνδέσεις με δίκτυα ΟΚΩ.

Υπήρξε λοιπόν η δυνατότητα υποβολή νέας πρότασης σύμφωνα με τον σχεδιασμό της
17-7-2017 μια και η Πράξης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 1ης ΚΑΙ 4ης ΓΕΝ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ» περιέχει κύρια υποέργα που διαθέτουν υψηλό βαθμό ωριμότητας, δηλαδή που διαθέτουν εν ισχύ περιβαλλοντική αδειοδότηση και εγκεκριμένες μελέτες σε στάδιο ανάλογο με το προγραμματιζόμενο σύστημα δημοπράτησης
( προαπαιτούμενο της πρότασης) . Η αξιολόγηση σύμφωνα με την πρόσκληση είναι άμεση
και «Στην περίπτωση της άμεσης αξιολόγησης η ημερομηνία υποβολής των προτάσεων δύναται να λήξει σε χρόνο ενωρίτερο της ανωτέρω προσδιοριζόμενης ημερομηνίας σε περίπτωση εξάντλησης της προς διάθεση συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης της παρούσας πρόσκλησης. Η ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων γίνεται μέσω της οικείας ιστοσελίδας.»

Την ιδία ημέρα έγινε απόσυρση της αρ. 29281/28-11-2016 αρχικής αίτησης με το αρ. 17626/18-07-2017 έγγραφο δημάρχου και στην συνέχεα υποβλήθηκε η αρ. 17630/18-7-2017 ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ της πράξης με τίτλο « Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων 1ης και 4ης ΓΕΝ Αιτ/νίας », κωδικό MIS5009843 και συνολική δημόσια δαπάνη 15.113.200,00 ευρώ ΣΤΟ Ε. Π. Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 14 « Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος – Προαγωγή της Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων (ΤΣ) » και στην πρόσκληση με κωδικό 14.6i.27.7-8.2.

Η αίτηση κατατέθηκε ηλεκτρονικά την ιδία ημέρα ( 18-7-2017) και πήρε πρωτόκολλο 8402/19-7-2017 .

Στην συνέχεια ο πρόεδρος αναφέρθηκε στην συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του
αναπληρωτή υπουργού περιβάλλοντος και ενέργειας παρουσία του αναπληρωτού Σωκράτη Φάμελλο, του γενικού γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του υπουργείου Εσωτερικών Ευάγγελο Καπετάνιο , τεχνικών συμβούλων των δύο υπουργείων , εκπροσώπων των Δήμων Μεσολογγίου – Ναυπακτίας - Θέρμου , όπου μετά την παρουσίαση της πρότασης του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 1ης ΓΕΝ « ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 1ης ΚΑΙ 4ης ΓΕΝ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ» αποφασίστηκε ο συντονισμός των εμπλεκόμενων φορέων ώστε μέχρι τέλος Οκτωβρίου:

1. να έχουν συμπληρωθεί – προσαρμοσθεί τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με «κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης να είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).» - Οριστική Μελέτη. - Μελέτη Εφαρμογής- τεύχη Δημοπράτησης.

2. να έχουν εκδοθεί περιβαλλοντικοί όροι - τροποποίησης της υπ’ αρ. 938/59677/11-08-2016
έγκρισης της ανανέωσης, τροποποίησης και αναδιατύπωσης της υπ’ αριθ. 3700/19-06-2002 ΑΕΠΟ του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) «Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) 1ης Γεωγραφικής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 2795/42246/18-05-2010 και 3397/79012/15-04-2013 ( Α Δ Α : ΒΕΑ2ΟΡ1Φ-2ΕΚ)-

Η πρόταση σύμφωνα με τον πρόεδρο είχε θετική ανταπόκριση από τα υπουργεία και υπήρξε δέσμευση για επίσπευση των διαδικασιών σχετικά με την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων .

Ο σύμβουλος κ. Καρακώστας Κων/νος ζήτησε να υπάρξει άμεσα μια συνάντηση με το

μελετητικά γραφεία που έχουν αναλάβει την σύνταξη των τευχών δημοπράτησης ώστε να τεθεί χρονοδιάγραμμα.

Ο Πρόεδρος κ. Σαλαμούρας Χρήστος είπε ότι δεν χρειάζεται γιατί ήδη ο ίδιος έχει έρθει σε επαφή με τους μελετητές και έχουν δρομολογηθεί οι ενέργειες ώστε να ολοκληρωθούν - συμπληρωθούν τα τεύχη δημοπράτησης του έργου όπως ζητήθηκε από το υπουργείο.


Η κ. Σμπούκη Αγγελική με την σειρά της ζήτησε από τον πρόεδρο να είναι σε επαφή σχεδόν καθημερινά με το υπουργείο και τους μελετητές ώστε να υπάρξει συντονισμός για το καλύτερο αποτέλεσμα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη όλα τα ανωτέρω, την εισήγηση του Προέδρου.

Αποφασίζει ΟΜΟΦΩΝΑ


1. Εγκρίνει κάθε ενέργεια του προέδρου σχετικά με την κατάθεση της νέα αίτηση χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο « Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων 1ης και 4ης ΓΕΝ Αιτ/νίας », κωδικό MIS5009843 και συνολική δημόσια δαπάνη 15.113.200,00 ευρώ ΣΤΟ Ε. Π. Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 14 « Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος – Προαγωγή της Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων (ΤΣ) » και στην πρόσκληση με κωδικό 14.6i.27.7-8.2.


2. Άμεσα να συμπληρωθούν – προσαρμοσθούν τα τεύχη δημοπράτησης του Υποέργο 1:«Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων και Μονάδας Κομποστοποίησης Προδιαλεγμένων Βιοαποβλήτων 1ης και 4ης ΓΕΝ Αιτ/νίας» με «κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης να είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).» - Οριστική Μελέτη. - Μελέτη Εφαρμογής- τεύχη Δημοπράτησης σύμφωνα με την κατεύθυνση του υπουργείου.

3. Εξουσιοδοτούν τον πρόεδρο να είναι σε άμεση επαφή σχεδόν καθημερινά με το υπουργείο και τους μελετητές ώστε να υπάρξει συντονισμός για το καλύτερο αποτέλεσμα.

Η απόφαση πήρε αριθμό 58/2017

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω:

Ο Πρόεδρος                                          Τα μέλη
Ακριβές αντίγραφο
Ναύπακτος 22-08- 2017
Ο ειδικός Γραμματέας του Δ.Σ.
Πετσίνης Αθανάσιος

 

Πηγή:neo-astronafpaktos.blogspot.gr

 
Διαφήμιση