Η Επιτροπή Διαχείρισης Τοπικού Προγράμματος “Εφαρμογή της Προσέγγισης LEADER”, της Αιτωλικής Αναπτυξιακής, σε συνέχεια του δειγματοληπτικού ελέγχου από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου, της εξέτασης των ενστάσεων και της αξιολόγησης της αρμόδιας επιτροπής της ΟΤΔ οριστικοποίησε τον πίνακα κατάταξης της 7ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Τοπικού Προγράμματος κατά την 48η συνεδρίασή της, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 22/10/2015.

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το ακόλουθο αρχείο:

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ